بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه‎ی موردی: بانک ملی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، استادیار گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده: در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت‎ها به‎منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش­های متنوع و نوین ارتباطی هستند. تبلیغات رسانه­ای، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، ازجمله روش­های ارتباطی بازاریابی هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به‎طور مؤثر یکپارچه شوند. در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی (IMC) از طریق یکپارچه کردن پیام‎ها، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی نام تجاری سازمان می‎شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری است. جامعه‎ی آماری این پژوهش 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل هستند که در این رابطه 148 نفر به‎عنوان نمونه انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS و LISREL انجام شده است. یافته‎های مطالعه حاکی از آن است که تمام عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی، ازجمله تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم با سطح اطمینان 99 درصد، تأثیر مثبت و معناداری بر قوت نام تجاری سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Integrated Marketing Communications on Brand Strength in Banking Industry

نویسندگان [English]

  • M Bashokouh 1
  • M Shekasteband 2
1 Assistant Prof. University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran
2 M.Sc. of Business Management, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract: In today's competitive and variable environment, Companies have to use diversified and modern methods of communication to establish and maintain profitable relationships with customers. Marketing communication methods that should be integrated to the success of the organization through a new system are media advertising, public relations, direct marketing and sales promotion tools. In this regard, the concept of integrated marketing communications strengthens the company's position in the market through integrating all messages. The purpose of this study was to investigate The Effect of components of integrated marketing communications on brand strength in banking industry.The study populations are included 600 MELLI Bank employees from Ardebil province that 148 employees were selected as examples.Data analysis was performed using SPSS and LISREL software.Findings indicate that all elements of integrated marketing communications including advertising, public relations, sales promotion, direct marketing have a positive impact on the components of the brand With 99% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communications
  • Brand
  • Brand Strength
  • Integrated Marketing Communications Elements
فرهنگی، ا. (1375). سمینار نقش روابط عمومی‏ها در قرن 21. نیمه‎ی اول خرداد ماه 1375. دانشکده‎ی مدیریت.
یوا کیمزتالر، ا. (1387). پنهان پیدا: شناسایی و اجرای استراتژیهای رشد آینده کسبوکار. ترجمه‎ی عطیه بطحایی، تهران: انتشارات رهیافی.

Baker, T.L., Hunt, J.B. and Scribner, L.L. (2002). The Effect of Introduction a New Brand on Consumer Perceptions of Current brand similarity: The Roles of Product Knowledge and Involvement. Journal of Marketing Theory& Practice, 13 (4), 34-45.
Bates, C., Smith, K. (2005). Brand valuation: the seven components of brand strength. Wan Chai, Hong Kong, MA: Pearson.
Batra, R., Homer, M. (2004). The situational impact of brand image beliefs. Journal of Consumer Psychology. 14 (3), 318‐330.
Becker, K., Hill, P. (2006). The impact pf sponsor fit on brand equity. Journal of Service Research, 9 (1), 73‐83.
Belch, G. A., & Belch, M. A. (2004). Advertising and Promotion; an Integrated Marketing Communications Perspective (6th ed.). New York, McGraw-Hill / Irwin.
Belch, G. and Blech, M., (2001). Advertising and Promotion, Fifth Edition. New York, MA: McGraw-Hill.
Betey, M. (2009). Brand management. New York, MA: Taylor & Francis Group.
Brassington, F., Pettit, S.  (2000). Principles of Marketing, Edition, Harlow, Pearson Education Limited.
Calisir, F. (2003), Web advertising vs other media: young consumers’ view, Journal of Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13 (5), 356-363.
Davison, A., Bulmer, S. and Eagle, L. (2005). Integrated marketingcommunicationimplementation in small New Zealand businesses. Working paper, Department of Commerce, Massey University, Auckland, 2 January.
Duncan, T.R. & Everett, S.E. (1993). Client Perceptions of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, 33(3), 30–39.
Duncan, T.R. & Mulhern, F. (1999). A White Paper on the Status, Scope and Future ofIMC. IMC Symposium Co-Sponsored By IMC Programs at Northwestern University and University of Denver (March).
Duncan, T. (2002), IMC Using Advertising and Promotion To Build Brands. New York, NY: McGraw Hill.
Duncan, T. R. (2005). Principles of Advertising and IMC. New York, MA: McGraw-Hil.
Dyer, G. (1982). Advertising as Communication. London, MA: Routledge.
Funsten, D., Declouet, D. (1998). Helping Your Customers Behave Themselves, Bank Marketing, 30 (10) 22-28.
Ghodeswar, B. M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 17 (1), 4-12.
Hanafizadeh, P. and Behboudi, M. (2012). Online Advertising and Promotion; New Technologies for Marketing, IGI-Global, Hershey, PA.
Healy, T. (1999). Why You Should Retain Your Customers, Americans Community Banker, 8 (9), 22-25.
Internetworldstats.com. (2011). Internet users and population statistics for 35 countries and regions in Asia. Available at: www.internetworldstats.com /stats3.htm (accessed March 26, 2012).
Itproportal.com. (2011). Number of domain names registered approaching 200 million. Available at: www.itproportal.com/2010/ 02/23/number-domain-names-registered-approaching-200-million/ (accessed March 26, 2012).
Kapferer, J.N. (1997). Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London, MA: Kogan Page.
Keller, K. (2001).Strategic Brand Management. New Jersey, USA, MA: Pearson Education.
Keller, K. L. (2008). Strategic brand management: Building, Measuring, andManaging. Brand Eguity, MA: Pearson Education, Inc.
Lee, Ch. (2003). Sales Promotion as Strategic Communication.Journal of Product & Brand Management, 11 (2), 103-114.
Lim, Y.M., Yap, C.S. and Lau, T.C. (2010), Response to internet advertising among Malaysian young consumers. Cross-Cultural Communication, 6 (2), 93-99.
Ljunger, R. G. (1989). The business to business direct marketing handbook. American management, association network.
Lovelock, Ch. W. (1999). Principles of Service Marketing and Management. USA, MA: Prentice Hall.
Meidan, A. (1996). Marketing Financial Services. Houndmills, Basingstoke. Hampshire and London: MacMillan.
Reid, M. (2005). Performance auditing of integrated marketing communication (IMC) actions and outcomes. Journal of Advertising, 34 (4), 41-54.
Pickton, D.W. and Broderick, A. (2001), Integrated Marketing Communication, Harlow, Pearson Education.
Pike, S. (2009). Destination brand positions of a competitive set of nearhome destinations, Tourism Management, 30 (6), 857–866.
Rowley, J. (2004). Online branding: the case of McDonald’s. British Food Journal, 106 (3), 228-237.
Schultz, D. E. (1998). Branding The Basis for Marketing Integration. Marketing News, vol.8, pp 24-32.
Skinner, S. J., Dubinsky, A. J. & Donnelly Jr., J. H. (1984). The use of social bases of power in retail sales. Journal of Personal Selling and Sales Management, 4 (2), 49-56.
Shimp Terence, A. (2000). Advertising Promotion, Orlando: Harcourt College Publishers.
Whith, S. (2004). Reward Loyal Customers with Sales Promotion. Retrieved.5.27.
Zinedin, M. (2001). Bank Strategic Positioning and some factors of Bank selection. International journal of Bank marketing, 8 (4), 24-35.