سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت MBA، پردیس بین‎الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی روابط بین متغیر‎های ارزش ویژه‎ی برند و سنجش کارایی برندهای متفاوت از خودروها است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی و برپایه‎ی مدل معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل پوششی داده‎ها است. جامعه‎ی آماری این پژوهش متشکل از مصرف‎کنندگان 23 برند خوردو در شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده‎های پژوهش با استفاده از نرم‎افزار SPSS18، AMOS18 و DEA Solver انجام شد. یافته‎های پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک‎شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه­ی خود بر ارزش ویژه‎ی برند تأثیرگذار است. از سوی دیگر، کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها سنجیده شد. نتایج به‎دست‎آمده از نرم‎افزار DEA Solver حاکی از آن است که در فاز اول و دوم، برند مزدا 3 از لحاظ برخورداری از ارزش ویژه‎ی برند نسبت به برند‎های دیگر کاراتر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring of Efficiency Brand Equity Using the Hybrid Model SEM-DEA: A Case Study Automobile Brand in the City of Isfahan

نویسندگان [English]

 • M Ghandehari 1
 • J Khazaei Pool 2
 • O Baharestan 3
 • H. Balouei Jamkhaneh 4
 • J. Kialashaki 5
1 Assistant professor of management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA student, marketing management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 MA student, marketing management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 . MA student, Industrial management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
5 MA student, MBA management, University of Guilan International Compus, Iran
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between brand equity and efficiency of different brands of cars. Keywords: brand equity, loyalty, data envelopment analysis and structural equation modeling. The purpose of this study applied descriptive - survey based on structural equation model (SEM) and the DEA. The study consists of 23 consumers use the automobile in the city. Data analysis using software SPSS18, AMOS18 and DEA Solver done. Results showed that brand awareness, perceived quality and brand association and brand loyalty influence and brand loyalty and, in turn, is affecting the brand equity. n the other hand, efficiency of brand equity was measured using data envelopment analysis. The results show that DEA Solver Software first and second phases are in possession of the Mazda 3 brand equity is more efficient than other brands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand equity
 • Loyalty
 • Data Envelopment Analysis and Structural Equation Modeling
 1. حمیدی زاده، م.، کریمی علویجه، م.، رضایی، م. (1391). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه‎ی برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی، تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (6)، 35-51.
 2. رحیم نیا، ف.، فاطمی، س. ز. (1391). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تصویر برند و ارتباط موفق با مشتری در هتل‎های پنج ستاره‎ی مشهد، تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (4)، 73-92.
 3. سید جوادین، س. ر.، امینی، ع. ر.، امینی، ز. ( 1389). ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 3 (36)، 57-72.
 4. شاه حسینی، م. ع.، اخلاصی، ا.، رحمانی، ک. (1390). ارزش ویژه‎ی برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (3)، 63-78.
 5. گیلانی نیا، ش.، موسویان، ج. (1389). تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی. مدیریت صنعتی، 5 (14)، 103-119.

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press, New York.

Ambler, T., Bhattacharya, C.B., Edell, J., Keller, K.L., Lemon, K.N., Mittal, V. (2002). Relating brand and customer perspectives on marketing management. Journal of Service Research, 5 (1), 13-25.

Atilgan, E., Aksoy, S., Akinci, S. (2007). Determinants of the brand equity. Marketing Intelligence and Planning, 23 (3), 237-248.

Best, R.J. (2004). Market-Based Management: Strategies for Growing Customer Value and Profitability. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA.

Bloemer, J. M. M., Kasper, J. D. P. (1995). The complex relationship between consumer satisfaction and brand loyalty. Journal of Economic Psychology, 16 (2), 311-329.

Bucklin, L. (1971). The economic base of Franchising. In: Contractual Marketing Systems. Health Lexington Books, Lexington.

Chen, A.C. (2001). Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and brand equity. Journal of Product & Brand Management, 10 (6/7), 439-449.

Johnston, R., Jones, P. (2004). Service productivity towards understanding the relationship between operational and customer productivity. International Journal of Productivity and performance management, 53 (3), 201–213.

Keh, H., Chu, S., Xu, J. (2006). Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services. European Journal of Operational research, 170 (1): 265-276.

Kim, A.J., Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65 (10), 1480–1486.

Kim, C.K., Han, D., Park, S.B. (2001). The effect of brand personality and brand identification on brand loyalty: Applying the theory of social identification. Japanese Psychological Research, 43(4), 195-206.

Kim, D.P, Magnini, V., Singal, M. (2011). The effects of customers’ perceptions of brand personality in casual theme restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 448-458.

Kotler, P. (2000). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 10th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M. (2012). To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?. International Journal of Information Management, 33 (1), 76-82.

Laroche, M., Habibi, M.R., Richard, M., Sankaranarayanan, R. (2012). The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior, 28 (5), 1755-1767.

Lassar, W., Mittal, B., Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. The Journal of Consumer Marketing, 12 (4), 11–20.

Lee, Y.K., Back, K.J., Kim, J.Y. (2009). Family restaurant brand personality and its impact on consumer’s emotion, satisfaction, and band loyalty. Journal of hospitality & Tourism Research, 33 (3), 305-328.

Li, Y., He, H. (2013). Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism. Journal of Business Research, 66 (1), 89-97.

Lim, K., O’Cass, A. (2001). Consumer brand classifications: an assessment of culture of origin versus country-of-origin. The Journal of Product and Brand Management, 10 (2), 120-136.

Madden, T.J., Fehle, F., Fournier, S. (2006). Brands matter: an empirical demonstration of the creation of shareholder value through branding. Academy of Marketing Science Journal, 34 (2), 224-235.

Myers, A. (2003). Managing brand equity: a look at the impact of attributes. Journal of Product & Brand Management, 12 (1), 39-51.

Ocass, A., Grace, D. (2003). An exploratory perspective of service brand associations. The Journal of Services Marketing, 17 (4/5), 452-471.

Rio, A., Vazquez, R., Iglesias, V. (2001). The effects of brand associations on consumer response. Journal of Consumer Marketing, 18(5), 410-25.

Valette, P., Guizani, H., Merunka, D. (2011). The impact of brand personality and sales promotions on brand equity. Journal of Business Research, 64 (1), 24–28.

Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.