بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بازاریابی بین‎الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل‌های جدیدکسب وکار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته‌ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال‎های توزیع چندگانه و متعدد به سرعت در حال رشد است. استفاده ازکانال‎های توزیع متعدد به‌رغم داشتن مزایایی،چالش‌های متعددی نیز به دنبال دارد که هماهنگی و انسجام این کانال‌ها با کارآیی بالا و رفع این چالش‌ها مستلزم بحث و بررسی بیشتر است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی نقش قابلیت‌های مؤثر در هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه‎کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است که در این رابطه تعداد247 نفر ازمدیران بازاریابی و فروش شرکت‌های یاد شده نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌های مطالعه حاکی از این است که قابلیت‌هایی نظیر برند، مکانیزم کنترلی و جبران خدمات از جمله عوامل مؤثر در هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد عرضه‎کننده دارند، لکن ارتباطات تأثیر مستقیم بر عملکرد ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting on the Coordination of Multi-Channel Distribution from Manufactures Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashokouh Ajirlo 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hoseini 2
  • Asad Allah Kord Naiej 3
  • Adel Azar 4
چکیده [English]

Nowday, with technology progress and the emergence of new business models, increased levels of competition and changing demands and expectations of customers, using multi channels of distribution is growing rapidly. Using multiple distribution channels, despite having advantages, have many challenges as Coordination and integration of these channels with high efficiency and eliminate these challenges requires more discussion. This study aimed to identify influential capabilities in coordinating multiple distribution channels from the supplier’s landscape. Statistical population of this study included electronics products suppliers in Tehran. Statistical sample of this study is number 247 Marketing and sales managers. Data analysis using structural equation modeling technique was conducted. Findings suggest is that capabilities such as brand, control and compensation are affecting factors in coordination of multi channels and have positive affect on supplier performance but communication hasn’t meaningful relationship with performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability.
  • coordination
  • Multi-Channel Distribution