دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1391 (مدیریت بازرگانی) 
1. بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان

صفحه 1-18

10.22059/jibm.2012.28610

محمد باشکوه اجیرلو؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر