بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتار‌های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» با توجه به متغیرهای میانجی در بانک ملت شهر تهران به‎عنوان یک سازمان خدماتی صورت گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که یک سو مفهوم «بازاریابی درونی» را به‎عنوان عامل ایجاد کننده «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بسنجد، از سوی دیگر تأثیر «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بر «بازارگرایی» و همچنین تأثیر مستقیم «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» را در بانک ملت شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده گردیده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از میان آن‎ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 322 نفر انتخاب و در نهایت 261 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model to Examine the Relationship between "Internal Marketing" and "Market Orientation" Considering the Mediator Variables of "Organizational Commitment" and "Organizational Citizenship Behavior: A Case Study in Bank Mellat

نویسندگان [English]

  • Tahmores Hasangholipor Yasory 1
  • Manochehr Ansari 1
  • Akram Elahi Gol Elahi Gol 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the relationship between "internal marketing" and "market orientation" considering the mediator variables of "Organizational Commitment" and "Organizational Citizenship Behavior" in Bank Mellat in Tehran City branches as a financial-service provider company. The questionnaire in this study was taken from the related literature; its validity was tested by the field experts as well as by factor analysis. The research methodology adopted in this study is descriptive and of corelational type and data was analyzed using Structural Equation Model. Research population consisted of Bank Mellat employees throughout Tehran. A sample of 323 employees was chosen by Cluster sampling and finally 261 questionnaires were gathered. Findings of this study show that there are positive correlation between Internal marketing and Market Orientation considering the mediator variable of "Organizational Commitment" in Bank Mellat Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Mellat
  • Internal marketing
  • Iran.
  • market orientation
  • Organizational Citizenship Behaviour
  • Organizational Commitment