دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تابستان 1391 (مدیریت بازرگانی) 
7. سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

صفحه 129-146

10.22059/jibm.2012.29187

عباس منوریان؛ هاشم آقازاده؛ مینا شهامت نژاد