دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1391 (مدیریت بازرگانی)