تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ارزش نام و نشان تجاری یک شاخص کلیدی تعیین وضعیت سلامت نام و نشان تجاری شناخته شده است و بازبینی مداوم آن امری مهم در مدیریت مؤثر نام و نشان تجاری است. یکی از جنبه‎های بررسی نام و نشان تجاری، بررسی آن از دیدگاه مشتریان است که با توجه به برآورد ذهنی مشتری از یک نام و نشان تجاری است. کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری و آگاهی همراه با تداعی نام و نشان تجاری ابعاد اصلی آن را تشکیل می‎دهد. تحقیق پیش رو یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است که هدف آن تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصویر شرکت، شدت توزیع، میزان تبلیغات و ترفیع فروش) از نگاه مشتریان بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین و اولویت بندی اهمیت هریک از این عناصر با توجه به میزان اثر گذاری آنان می‎باشد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای مدل یو،دانتو و لی در سال 2000 ایجاد و در راستای مدل مذکور 20 فرضیه طراحی شده است. جامعه هدف تحقیق مشتریان شرکت بیمه کارآفرین بوده و برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان داد که شدت توزیع، ترفیع شرکت و قیمت به ترتیب ذکر شده بیشترین میزان اثر گذاری را نسبت به سایر عناصر در ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Marketing Mix Elements of Karafarin Insurance Company on Customer-based Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehhat 1
  • Hamideh Bajmalooye Rostami 2
  • Mahbubeh Kashkuli 2
چکیده [English]

Brand equity has been recognized as a key indicator for determining health of brand and it’s continuous scrutiny is an important stage in impressive brand management. One of aspects in evaluating brand equity is customer based brand equity that is customer mental evaluation for brand. Perceived quality, brand loyalty and awareness with association of brand constitutes its main dimensions. This research is a descriptive and survey research that its aim is determining marketing mix elements (price, store image, distribution intensity, advertisements and sales promotion) in sight of customers brand equity of Karafarin insurance company and priority the importance of each of these elements in respect to their effectiveness. The research theoretical frame is based on Yoo, Donthu and Lee’s model that was designed in 2000 and according to the mentioned model, 20 hypotheses has designed in this research. The research aim society is Karafarin insurance customers and questionnaire was used for collecting the first data. The survey's results showed that distribution intensity, sales promotion and price mentioned respectively have more effectiveness compared other elements on brand equity of Karafarin insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Customer-based Brand Equity.
  • Marketing Mix