بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه کسب و کارها به سوی الکترونیکی شدن می‎روند ولی در ایران علی رغم رشد چشمگیر جهانی، فروش اینترنتی آمار ناچیزی دارد و افراد تمایل کمی به خرید از خرده فروشی‎های اینترنتی دارند.لذابایدتلاشی در جهت شناسائی عواملی که بر خرید اینترنتی و فروش اینترنتی تاثیردارندانجام گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تـأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته اند تشکیل داده است. روش نمونه‎گیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل کو،کیم و لی (2007) در این تحقیق استفاده شده است.و از روش‎های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تاییدی برای تجزیه و تحلیل داده‎ها استفاده شده است. نتایج نحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو،کیم و لی(2007) نشان داد که اگرمدیران بتوانند احتمال خرید مکرر رااز طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند ، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می‎توان به مدیران فروشگاه‎های آن لاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخ گویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و... را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Individual Motivational Factors on Online Shopping

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Samaneh Mobarhan 2
چکیده [English]

Today, businesses are getting into electronics, but despite impressive growth, global online sales figures are small and in Iran individuals have little desire to purchase from e-retailers. Therefore an attempt should be made in order to identify factors that have an impact on online shopping and Internet sales. The aim of this study was to evaluate the effect of individual motivational factors on online shopping. Research methodology was descriptive of survey type and Allameh Tabatabaee University students who at least purchased once in the past three months were selected by using relative classified sampling method and sampling size was 374. Koo, Kim & Lee (2007) model was used in this study. Kolmogorov-Smirnoff, Pearson correlation coefficient tests and confirmatory factor analysis was used to analyze the data. The results contrast the previous researches including Koo, Kim & Lee (2007). The findings showed that if managers could increase the possibility of frequent purchases by providing high quality information for their customers, their willingness to return to the site will be increased. In this regard, we suggest to the managers of e-retailers to reinforce the feeling of excitement in the life of customers.. On the other hand in order to respond to the need of establishing social relationships among individuals, chat features, and….should be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefits of Online Shopping
  • Store Linkage
  • The Desire to Return to the Site
  • The E-Retailers.