ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانکداری و با به عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش‌های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانک‌های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود. توجه بانک‌های خصوصی به مؤلفه‌های پنجگانه موجود در مدل و شاخص‌های هر یک از آنها می‌تواند آنان را در کسب و حفظ وفاداری مشتریان خود یاری دهد، برای این منظور مدل تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model of gaining customer loyalty through Customer Knowledge Management in banking industry of Iran (Private Banks)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moosakhani 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Samaneh Torkzadeh 3
چکیده [English]

According to the Importance of customer in competitive environment, especially in banking industry, regarding that the cost of catching (attracting) new customers is several times higher than the cost of keep customer loyal to organization, cause that examining ways of becoming loyal customer to product (goods/ services) has high preference in market research. This research, shows that we can catch loyalty through customer knowledge. The Concentration of private banks on five main elements in this research model, can help them having loyal customers. In order to reach that the model was based on the literature review and data were collected through questionnaire and has been analyzed with structural modeling and Lisrel software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Knowledge
  • Customer Loyalty
  • Customer Value