بررسی رابطه‎ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‎ای هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان به مرحله اجرا در آمده است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شعب بانک‎های دولتی و خصوصی مستقر دراستان زنجان بودند که تعداد آنها معادل156 نفر بود، از این تعداد 110 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‎های پژوهش شامل پرسشنامه هوش رقابتی [13] و اثربخشی بازاریابی [8] بود. برای تجزیه وتحلیل داده‎ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و...) و از آمار استنباطی (آزمون تی، آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون دومتغیره و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل رگرسیون مؤلفه‎های فرصت‎های بازار، آگاهی از آسیب‎پذیری کلیدی سازمان، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اثربخشی بازاریابی داشته‎اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان توجه به هوش رقابتی در بین بانک‎های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بانک‎های خصوصی نسبت به بانک‎های دولتی از اثربخشی بازاریابی بالاتری برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative survey of Relationship between Competitive Intelligence and Marketing Effectiveness among Public and Private Banks in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Pirayesh
  • Vahideh Alipoor
چکیده [English]

This study was conducted to assess comparative examination of relationship between competitive intelligence with marketing effectiveness. For this purpose 110 branches managers of private and public banks in zanjan province were selected by stratified random sampling. The instrument of study were competitive intelligence (fahey, 2007) marketing effectiveness (kotler, 1997). Results indicated that were significant relationship between marketplace opportunities, competitor threats, competitor risks, key vulnerabilities and core assumption with marketing effectiveness. Results show that competitive intelligence between public and private banks no significant difference and private banks have to have higher marketing effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study.
  • Competitive intelligence
  • Marketing Effectiveness
  • Private and Public Banks
  • Zanjan