ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی کشور است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان،‌ استراتژی‌‌‌های رقابتی و عملکرد را که سازه‌های اصلی پژوهش هستند، بررسی می‌کند. این پژوهش در پی این هدف است که چگونه منابع به‎طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی‌‌‌های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد می‌شود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 3 عنصر عمده در مدیریت استراتژیک، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت‌ها و سیستم‌های رقابتی سازمان)، استراتژی‌‌‌ رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می‌کند. تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 285 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. از این تعداد براساس روش تحلیل خوشه‎ای و روش میانگین سؤال‎های استراتژی موردنظر تعداد124 پرسشنامه در سطح استراتژی تمایز، 91 پرسشنامه در سطح استراتژی تمرکز و 70 عدد نیز در سطح استراتژی حداقل هزینه قرار گرفتند. در این پژوهش فقط مدل بدست آمده براساس استراتژی رهبری هزینه بررسی می‎شود. تجزیه و تحلیل داده‎های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاریافته اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. براساس نتایج حاصل، فقط سیستم‎های سازمانی بر استراتژی رقابتی تأثیر ندارد و قابلیت‎های رقابتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Assessing the Effects of Resource-Based Approach on Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non Metal Mineral Industry

نویسندگان [English]

  • Abdolhasan Karampour 1
  • Kiomars Sharifi 2
  • Shahla Safabakhsh 3
چکیده [English]

The purpose of this study is designing a model to determine important factors on export performance (EP) in the base of cost leadership strategy for non_ metal mineral industry of Iran. In this paper, available approaches in the scope of determinants of EP are identified consist of contingency view, relational and resource based view. In this study, we examine relationship between resources, competitive strategy (cost leadership) and export performance. The purpose of this paper is that how resources are caused directly and indirectly a high level of performance throughout cost leadership strategy. Conceptual model in this research integrate three main components of strategic management. It means that internal environment (resources, capabilities and system), competitive strategy and performance. We distribute 300 questionares and 285 of them were be analysied. In this research, we investigate that cost leadership strategy based model. As a result, competitive capabilities have the most effect on export performance (32%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Capabilities
  • Competitive Resources
  • Cost Leadership Strategy
  • Export Performance.
  • Organizational Systems