دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1391 (زمستان 1391(2013)) 
1. بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور

صفحه 1-20

مجید بلالی؛ هاشم آقازاده؛ سمیه احمدی