ارائه‌ی مدلی برای سنجش کیفیت سخت‌افزار و نرم‌افزار خدمات در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

خدمات مستلزم درگیری ذهنی زیاد مصرف‌کننده در فرآیند مصرف است. هنگامی‌که مشتری خدمتی را تجربه می‌کند، ارزیابی او از کیفیت خدمات تغییر خواهد کرد. هدف از انجام این مطالعه، ارائه‌ی مدلی برای سنجش کیفیت سخت‌افزار ونرم‌افزار خدمات بانکی برای صنعت بانکداری ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه مشتریان بانک‌های خصوصی و دولتی در محدوده شهر تهران است. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته استفاده شده است. پس از انجام مطالعه‌ای مقدماتی، حجم نمونه در سطح خطای پنج درصد برابر با 551 برآورد شد. همچنین، برای تکمیل پرسشنامه‌ها و گردآوری اعضای نمونه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد، بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مؤلفه‌های مهمی برای کیفیت خدمات هستند. افزون‌براین، بعد سخت‌افزاری وزن بیشتری نسبت‌به بعد نرم‌افزاری در شکل‌دهی به مفهوم کیفیت خدمات بانکی را دارا است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Model for Measuring Hardware and Software Quality of Banking Services in Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Hamidizadeh 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
1 Prof., Management Department, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Management Department, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Services require high involvement of consumer in consumption process. When consumers experience a service, their evaluation of service quality will change. The propose of current study is to provide a conceptual model for measuring hardware and software quality of banking services in the context of Iran’s banking industry. Current study is descriptive-applicable one in which has been done by a survey method. The statistical population is customers of governmental and private banks in the area of Tehran. To collect data, a self-administrated questionnaire was used. After pilot study, sample size was estimated 551 in the error level of 5 percent. In addition, to collect sample and complete questionnaires, a two-stage cluster sampling plan was used. Results indicate that hardware and software are key elements of service quality. Further, hardware has a higher weight rather than software.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardware
  • Software
  • Service quality
  • Banking Industry