بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( مطالعه موردی برند پارس‌خزر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ارزش ویژه برند از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مفاهیم بازاریابی و تحت‌تأثیر فعالیت‌های مختلف آن است. در این پژوهش فعالیت‌های بازاریابی به دو دسته کلی رسانه‌ای و غیررسانه‌ای طبقه‌بندی شده، تأثیر این فعالیت‌ها بر افزایش یا کاهش ارزش ویژه برند براساس مدل آکر با مطالعه موردی برند پارس‌خزر بررسی شده است. درپایان به‌وسیله نرم‌افزار لیزل و مدل‌سازی معادلات ساختاری برازش مدل محاسبه و روابط علی بین تبلیغات رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر ابعاد ارزش ویژه برند بررسی شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تأثیر آگاهی از برند در صنعت یادشده رد شد. پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به‌ترتیب بیشترین تأثیر ر ا بر ارزش ویژه برند دارند. تبلیغات تجاری بیشترین تأثیر را بر وفاداری به برند و تبلیغات غیررسانه‌ای پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و بدون قیمت انتقالی هر دو بیشترین تأثیر را بر کیفیت ادراک‌شده از برند دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Media and Non-Media Advertising on Brand Equity (Case Study Brand Pars Khazar)

نویسندگان [English]

  • Seyid Abolghasem Mira 1
  • Sanaz Karimi Herisi 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management University of, Tehran, Iran
2 MSc in Management–Marketing, Faculty of Management University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Brand equity is one of the most important and best known in the field of marketing and brand concepts. Each of marketing activities affects on brand equity and due to a variety of promotional activities they can be divided into two categories of media and non-media activities. Brand equity is affected by its constituent per Aker model and this is a test to find the effect of media and non-media promotional activities on brand equity dimensions increase or decrease; which was investigated on brand of Pars khazar in small house appliances case study. The structural equation modeling and Liezrel software the fitting of the model is examined and causal relationships between media and non-media promotional activities on brand equity dimensions have been forming. Based on the results of path analysis, SEM, the effect of brand awareness on brand equity was rejected in mentioned industry. As a conclusion, Non-media advertising to promote sales without transitional costs - (non-FB), non-media advertising to promote sales- Consumer franchise building(CFB), and advertising media respectively value have an impact on brand equity. Advertising has the greatest impact on brand loyalty; both non-FB and CFB advertising has the greatest impact on perceive quality of brand. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Media Advertising
  • Non-Media Advertising
  • Small Home Appliance
  • Aker Model