بررسی ابعاد ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین، ایران

چکیده

موضوع ادراک از ریسک، یک ساختار روا‌ن‌شناختی مؤثر در بازاریابی بوده، مفهوم آن در بازاریابی مرتبط با نتایج منفی احتمالی ناشی از خرید نادرست است. در این پژوهش برای بررسی موضوع ادراک از ریسک صاحبان خودرو از روش پرداخت الکترونیک بهای سوخت سعی شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون و انجام مصاحبه با بیست تن از خبرگان و متخصصان مرتبط با پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در چارچوب بررسی میدانی و طرح سئوال‌های باز، به بررسی ابعاد مختلف ادراک از ریسک و میزان اهمیت هریک در پذیرش و استفاده از خدمت یادشده پرداخته شود. بدین‌منظور از مدل ترکیبی ادراک ریسک پیتر و تارپی (ریسک‌های فیزیکی، عملکرد، روان‌جامعه‌شناختی، مالی و اتلاف وقت) به‌منزله‌ی مدل اولیه استفاده شد. بر این اساس، خبرگان ضمن تأئید چارچوب کلی مدل، حذف بعد روان‌شناختی و افزودن ابعاد ریسک امنیت و حفظ اسرار به آن، ریسک‌های مالی و عملکرد را دارای بیشترین اهمیت ارزیابی کرده، ابعاد اتلاف وقت، حفظ اسرار، امنیت و فیزیکی را در رتبه‌های بعدی قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vehicle Owners’ Risk Perception ofGas Electronic Payment Method

نویسندگان [English]

  • mojtaba Bahrami 1
  • mohammad reza Seyed Hashemi Toloon 2
1 MSc in Marketing Management Institute of Research Management and Planning, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Business Administration, Faculty Member Institution Suhrawardi Qazvin, Iran
چکیده [English]

Perceived risk is an intervening psychosocial construct in marketing and connected to potentially negative outcomes. When studying perceived risk in consumer behavior as purposeful behavior, there is no doubt that the desired outcome of a purchase decision is need satisfaction so that positive outcomes are hoped for and expected. If negative consequences are experienced in buying situations, the expected satisfaction level may not be realized. In this research, the risk-component approach (Peter & Tarpey.1975) has been used in order to identify and investigate the several basic dimensions of the overall perceived risk (e.g. physical, financial, performance, psychosocial and time-loss risk).Accordingly, some face to face interview with open-ended questions have been held up with 20 managers and experts engaged in the National Fuel E-Card plan and the research model was developed in accordance with their remarks. The results showed that financial and performance risks are the most important and notable dimensions for Vehicle drivers. Moreover, research model developed by excluding psychosocial and including security and privacy facets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived risk
  • Financial Services Marketing
  • E-payment