شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد و اداره دانشگاه ملی تاجیکستان

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد و اداره دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

یک روش مهم و اساسی برای خلق جایگاه رقابتی پایدار، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی پایدار بر اساس دیدگاه منبع محورمی باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به‎این منظور سه دسته دارایی‎های مشهود، نامشهود و قابلیت‎ها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته‎های حاصل از مدل دارایی‎های مشهود، دارایی‎های نامشهود و قابلیت‎های اصلی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد که دارایی‎های نامشهود، قابلیت‎ها و دارایی‎های مشهود دارای اولویت اول تا سوم هستند که در بعد دارایی‎های مشهود به‎ترتیب، تنوع خدمات، خودبانکداری، زیرساخت، سرمایه و بازار، در بعد قابلیت‎ها، قابلیت‎های اجرایی، منابع انسانی و مدیریتی و در نهایت در بعد دارایی‎های نامشهود، عوامل درونی و بیرونی حائز اهمیتند و بر مزیت رقابتی پایدار در بانک ملت مؤثرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Resource Based View to Identifying the Influential Factors in Sustainable Competitive Advantage of Banking Service in Bank Mellat

نویسندگان [English]

 • Javad Attaran 1
 • Ali Divandari 2
 • Hayat Adinov 3
1
2
3
چکیده [English]

Identifying the Influential Factors in Sustainable Competitive Advantage through a Resource Based View (RBV) is one of the main and most important ways of creating a sustainable competitive position. The purpose of this paper, therefore, is to identify the CSF in gaining sustainable competitive advantage in Bank Mellat based on A Resource Based View. In order to do this, a conceptual model was developed and based on that, three distinct categories of tangible asset, intangible assets and capabilities were recognized. Also a result was shown that the intangible asset category ranked as the most influential category followed by capability and tangible asset categories. In the tangible category, these factors were identified in the order of importance: variety of services, banking in itself, infrastructure, capital and market. In the competency category, executive competencies and human as well as managerial competencies were identified as influential factors and finally in the intangible category, some internal as well as external factors were identified as having influence in the Sustainable Competitive Advantage of Bank Mellat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • capability
 • Competitive Advantage
 • Intangible Assets
 • resource based view
 • Resources.
 • services
 • Sustainable competitive advantage
 • Tangible Assets