بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید یهشتی، تهران، ایران

چکیده

در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‎های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه‎های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است. لذا در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش سرمایه‎های فکری و یادگیری سازمانی در شعب بانک صادرات استان تهران پرداخته شده است.. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه‎های فکری و عملکرد سازمانی می‎باشد. اهمیت بررسی عملکرد سازمانی در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت عملکرد بانک صادرات با در نظر گرفتن متغیرهای سرمایه‎های فکری و یادگیری سازمانی بپردازد. جامعه آماری این پژوهش رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران می‎باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‎ای با طیف 5 گزینه‎ای لیکرت که شامل 31 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 250 نفر از رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران توزیع گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد قابلیت‎های یادگیری تأثیر سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی را میانجی گری می‎کند و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عملکرد سازمانی ارائه گردیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Intellectual Capital on Organizational Performance – Emphasizing on Mediating Role of Learning Capability in Branches of Saderat Bank in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyyd Naghavi 1
  • Sadegh Sepandar 2
  • Hamid Raminmehr 3
چکیده [English]

This study aims to investigate the mediating role of organizational learning capability in relationship between intellectual capital and organizational performance. The importance of studying organizational performance has been admitted and investigated in many researches. Therefore, this study aims to improve performance of Saderat Bank considering intellectual capital and organizational learning variables. Statistical population of this research consists of chairmen and managers of branches of Saderat Bank in Tehran. A questionnaire consisting of 31 questions with Lickert’s 5 scale spectrum was used. The questionnaire was distributed among 250 managers. Findings showed that learning capabilities mediates the effect of intellectual capital on organizational performance and ultimately some suggestions to improve organizational performance have been offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • organizational learning
  • organizational performance
  • Saderat Bank of Iran