سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مشکلات سازمان‌ها روزبه‎روز پیچیده‌تر و حل آنها نیازمند راه‎حل‌های مؤثرتری هستند. برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ای الزاماً قابل اجرا نبوده و درگذر زمان، دستخوش تغییرات می‌گردد و دربرخی موارد به جای حل مشکل سازمان، فقط باعث تسکین آن شده و با از بین رفتن اثر خود منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر می‎گردد. به نظر می‌رسد لازمه تدوین و پیاده‎سازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. این مقاله به سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران به کمک مدل جین لیدکا می‌پردازد. این مدل شامل 5 شاخص اصلی" نگرش سیستمی"، "عزم استراتژیک"، "پیشروی براساس رویکرد علمی"، "فرصت طلبی هوشمندانه" و "تفکر در زمان" است که به کمک منابع موجود و نظر صاحب‌نظران به 29 زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی، اهمیت عامل ووضع موجود هریک از شاخص‎های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری، مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و T زوجی، حاکی از آنست که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی‌داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Strategic Thinking of the Managers of Tehran's Municipality

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavvarian 1
  • Hashem Aghazade 2
  • Mina ShahamatNejad 3
چکیده [English]

Everyday Problems in organizations is more complex and they require more effective solutions for solving. Strategic planning is not necessarily applicable and is changeable during time. In some cases, instead of solving the problem, it was just relief, with the loss of their effect will lead to bigger problems. It seems that to develop a strategic plan in organizations, strategic thinking of developer managers is an obligation. This article will assess the strategic thinking in Tehran municipality managers with using Jeanne Lydka model. This model includes five main indicators of "systemic approach", "strategic intent", "advance the scientific approach," "intelligent opportunism" and "thinking time". With the help of available resources and view of experts these indexes were divided into 29 factors, And using a descriptive-survey research, the importance of each factor and the status of the surveys of indicators of municipal managers, has been evaluated. The analysis of the results is done with Friedman and paired T-Student. Despite major efforts such as strategic planning documents in the municipality of Tehran, There are gaps between the current status and effective factors in organization, which is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypothesis Drive.
  • Intelligent Opportunism
  • Inter Focus
  • Strategic thinking
  • System Perspective
  • Thinking in Time