ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

برندسازی در دهه اخیر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تحقیقاتی در حوزه مدیریت بازاریابی بوده است. این روند در کشور مادر سال‌های اخیر تقویت شده است. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیمان برند سازمان به مشتریان به ویژه در سازمان‌های خدماتی، این پژوهش با رویکردی کمی و با الهام از نظریه هدف‌گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد و وفاداری کارکنان به برند و عملکرد برند در سطح کارکنان است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سه رده در شعب بانک کشاورزی شهر تهران تشکیل می‌دهد. بر ای گردآوری داده‌ها از روش نمونه گیری خوشه‌ای و پرسش نامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرهای مکنون پژوهش در حد قابل قبول بوده و از روایی محتوای مناسبی برخوردارند. آزمون مدل مفهومی به روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند اثر مثبت دارد (?=0.37; t=2.04) اما بر وفاداری آنان به برند اثری ندارد. سختی درک شده تحقق اهداف برند بر تعهد به برند اثر منفی (?=-0.27; t=2.34) دارد اما بر وفاداری به برند اثری ندارد، برندسازی داخلی بر وفاداری به برند اثر مثبت (?=0.23; t=2.54) دارد اما بر تعهد کارکنان به برند اثری ندارد، تعهد برند بر وفاداری به برند اثر مثبت (?=0.53; t=3.32) و وفاداری به برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت دارد (?=0.36; t=3.47).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effect Employee Brand Performance in Agriculture Bank of IRAN Based on Goal Setting Theory

نویسندگان [English]

  • Shahriar Azizi 1
  • Shahram Jamali 2
  • Iman Sanaee 2
1
2
چکیده [English]

Branding subject in latest decades became one of the most important research priorities in marketing management domain. This research with aim of goal setting theory an internal branding try to identify effective factors on employee`s commitment and loyalty and brand performance at employee level. Statistical society contains all employees at three levels: branch chairman, master operators and cashiers of branches of Keshavarzi Bank of Tehran. According to accessibility of branches list, clustering sampling has been applied. Data collection has done through questionnaire and 207 of 240 distributed questionnaires collected that was applicable. Cronbach`s alpha for all latent variables was acceptable and reliability of content was suitable. In scope of aim this paper categorized as applied one and descriptive in scope of data collection. Model testing has been done through structural modeling using Liserel version 8.5. Results shows that brand goal clarity has positive effect on employees` commitment (?=0.37; t=2.04), but has no effect on employees` brad loyalty. Perceived hardness of goal has negative effect on brand commitment (?=-0.27; t=2.34) but has no effect on brand loyalty, internal branding positively affect brand loyalty (?=0.23; t=2.54), but has no effect on brad commitment. Brand commitment has positive effect on brand loyalty (?=0.53; t=3.32) and band loyalty has positive effect on brand performance in employees` level (?=0.36; t=3.47).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Loyalty
  • Brand Performance.
  • Employees` Brand Commitment
  • Goal Transparency
  • Hardness of Goal Achievement
  • Internal Branding