ارتباط بین نوع استراتژی‏های کسب‏وکاری مورد استفاده در شرکت‏های کوچک ‏و متوسط و بین‏المللی‏شدن آنها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان، ایران

4 دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بین‏المللی‏شدن و حرکت شرکت‏های کوچک‏ومتوسط به سمت بازارهای بین‏المللی به عنوان یکی از ضروریات و همچنین یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال‏توسعه می‏باشد. عوامل تأثیرگذار متعددی از سوی محققان بر فرایند بین‏المللی‏شدن شرکت‏ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل استراتژیک (نوع استراتژی‏های مورد استفاده) بر بین‏المللی‏شدن شرکت‏های کوچک‏ومتوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می‏باشد که با انجام نظرخواهی از تعداد 70 تن از مدیران 55 شرکت کوچک‏ومتوسط بین‏المللی در این صنعت انجام گرفت. نتایج به‏دست‏آمده حاکی از آن است که بکارگیری استراتژی‏هایی چون استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمایز، استراتژی وظیفه‏ای محصول و استراتژی ورود پیمانی توسط شرکت‏های کوچک‏ومتوسط با بین‏المللی‏شدن آنها ارتباط معنادار مثبت دارد. اما بکارگیری استراتژی‏هایی چون استراتژی وظیفه‏ای توزیع و استراتژی وظیفه‏ای بازاریابی توسط این شرکت‏ها با بین‏المللی‏شدن آنها ارتباط معنادار منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Types of Business Strategies and Internationalization in Small and Medium Sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mahdi Tajadin 1
  • Kambiz Talebi 2
  • Abbas Ali Rastegar 3
  • Mehdi Samizadeh 4
چکیده [English]

Internationalization and Tendency of small and medium enterprises to move into international markets are important and one of the essential factors of economic growth and development in the developing countries. Several factors affect the process of internationalization of firms has been studied. The main goal of this study is examination relations between business strategies and internationalization of SMEs in ICT industries of Iran. For this goal, we distributed our surveys among 55 international firms of ICT Industries for 70 managers. The results showed that, “low cost strategy”, “differentiation strategy”, “production strategy” and “alliance entry strategy” have positive and significance relationships with “internationalization of SMEs”. But “distribution strategy” and “marketing strategy” have negative and significance relationships with “internationalization of SMEs”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entry Strategy.
  • Functional Strategy
  • Generic Strategy
  • Internationalization
  • SMEs