ارتقای فضای کسب و کار جهت دست‌یابی به چشم‌انداز اقتصادی: کاربستی بر اساس تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران بر دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم‌ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله‌ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به‌کارگیری داده‌های سال 2010 و 2011 موسسه‌ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه‌ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه‌ی مورد نظر سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص‌های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص‌ها در منطقه، اولویت‌بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی‌رتبه‌ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام‌های بلندی در راستای فتح قله‌ی اقتصادی منطقه به منظور دست‌یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Doing Business in Order to Achieve Economic Vision of IRI 2025: An Employing Based on TOPSIS & Entropy Techniques

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Vares 1
  • Yahya Parvandi 2
  • Rohollah Ghasemi 3
چکیده [English]

In IRI Vision 2025 document, achieving economic outlook is pressed, but it requires establishing necessary infrastructures regarding to particular economic condition of the world in present age. One of these important infrastructures in order to achieve economic growth and development is Doing Business. In this paper, by using annual data of Doing Business -of an Institute affiliated to the World Bank- and the TAPSIS Technique as well, we have initially drawn ideal point of Doing Business in the present region of IRI Vision 2025, and have determined the gaps between present situation and ideal situation within all sub-indexes. Then, through Entropy Technique and based on the importance of each index of Doing Business in the region, we have prioritized the indexes to be encountered with senior operators of the state as an action guide, and to make strides toward conquering the region's economic summit by improving Doing Business indices in order to achieve the objectives contained in the IRI Vision 2025.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doing Business
  • Entropy
  • IRI Vision 2025
  • TOPSIS.