ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده‌سازی آن در یک شرکت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشدMBA ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سنجش و اندازه‌گیری ارزش ویژه نام تجاری به منظور تعیین جایگاه نام تجاری، همواره از نگرانی‌های شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ایرانی می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی "ارزش ویژه نام تجاری" و ارائه مدلی ریاضی جهت اندازه گیری آ ن می‌باشد. در این تحقیق علاوه بر نقد و ارزیابی مدل‌های پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه ارزش ویژه نام تجاری ارائه شده است. در اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به وسیله این عناصر باید دقت کرد که اندازه گیری‌ها باید به تغییر شرایط حساس باشند و بتوانند تاثیر تغییرات را بر روی ارزش برند مشخص کنند و اینکه آزمون‌ها کلی باشند و فقط یک نوع بازار یا محصول را در نظر نگیرند. در بحث ارزش ویژه نام تجاری تاکید هر کدام از مدل‌های پیشین، بیشتر بر روی یک معیار بوده است .در این مقاله سعی شده است که بر معیارهای محوری ارزش ویژه نام تجاری تاکید شود. در آخر با ارائه یک ترازنامه و فرمول عددی ،مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش تقریبی برند ارائه می‌شود که به عنوان مثال در یک شرکت پیاده سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Mathematical Model for Measuring Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Gholam Hosein Nikokar 1
  • Amir Ekhlassi 2
  • Pedram Toloie 3
1
2
3
چکیده [English]

Brand plays an important role in contacting customers. Even from the customer’s viewpoint, it is a symbol of product quality. Measuring the brand equity in order to determine the brand position is of remarkable significance for companies, in particular Iranian ones. The purpose of this article is to investigate the parameters that influence Brand Equity and provide a Mathematical model for measuring it. In measuring brand equity using these parameters, it is highly essential that measurements be sensitive to environmental conditions. What’s more, such measurements should not be limited to a specific market or product. Previously existing models focused solely on one parameter. In this article, the primary focus was on basic parameters of brand equity. Finally, by providing a balance sheet and a numerical formula, a Mathematical Equation, which has been put into practice in a company, for measuring brand equity is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Customer Loyalty.
  • Price Premium