تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

4 دکترای مدیریت بازرگانی(بازاریابی)، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها هستیم. هدف از این مقاله، زمینه یابی برای توسعه فرهنگ مشتری مداری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بحث برروی ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد است. پژوهش انجام شده، از نوع پیمایشی، جامعه آماری این پژوهش را، مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهروند و اتکا در شهر تهران تشکیل می‌دهد و نمونه انتخاب شده، 491 نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها بوده‌اند.ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کیفیت درک شده، بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. افزون بر آن، ارزش درک شده، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد اثر می‌گذارد. و سرانجام، الگوی پیشنهاد شده، به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Relationship between Perceived Value, Perceived Quality, Customer satisfaction and Re-purchase Intention in Tehran Department Stores

نویسندگان [English]

  • Bahram Ranjbarian 1
  • Majid Rashid Kaboli 2
  • Ali Sanayei 3
  • Alireza Hadadian 4
چکیده [English]

Today more than ever customer orientation as the most important competitive advantage has gained an increasing importance. This paper aims to examine the relation between perceived value, perceived quality, customer satisfaction, and re-purchase intention in Tehran department stores. This is a descriptive survey study. The statistical population of the research is composed of customers of the three major chain department stores in Tehran. The sample size estimated to be 491. Data gathering instrument was a self administered questionnaire and structural equation modeling (SEM) is used for the data analysis. Findings indicate that in Tehran department stores perceived quality affects perceived value, customer satisfaction, and re-purchase intention. Also perceived value affects customer satisfaction and repurchase intention. Moreover, customer satisfaction affects re-purchase intention. Finally proposed model identifying relation between perceived value, perceived quality, customer satisfaction, and re-purchase intention in Tehran department stores efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • Department Stores.
  • Perceived Quality
  • Perceived value
  • Re-Purchase Intention