چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‎های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چند موردی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده خبر صدا و سیما، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی سبب شد صنعت رسانه از چیرگی شرکت‌های بزرگ که توانایی‌های مالی بالا و دسترسی به امکانات گران قیمت را داشتند خارج شود و فعالیت شرکت‌های کوچک و کارآفرین با استفاده از این فناوری‌های جدید و ارزان امکان‌پذیر شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های کارآفرینی در عرصه رسانه‌های دیجیتال با استقبال روبه‌رو شد، اما به‌رغم تلاش‌های متعدد، آمار موفقیت کارآفرینان ایرانی چندان چشمگیر نبوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های این کارآفرینان، با رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از مطالعه چند موردی و انجام تحلیل تِم اجرا شد. سوال این پژوهش این بود که چارچوب مورد نظر در بیان مسئله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. جامعه پژوهش کارآفرینان رسانه‌ای در سطح کشور بوده‌اند که در تعریف بیان شده در پژوهش می‌گنجیدند. نمونه‌گیری نظری منجر به نمونه‌ای از پانزده کارآفرین شد که در پنج طبقه محصول فعالیت می‌کردند. مصاحبه نیز به عنوان ابزار جمع‌آوری داده استفاده شد. کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی به عمل آمد و دسته‌های مفهومی و مقوله‌ها از مصاحبه‌ها استخراج شدند. در نتیجه چارچوبی پنج عاملی شامل عوامل مربوط به منابع، شرکت، محصول و استراتژی به عنوان عوامل تحت کنترل کارآفرین و عوامل مربوط به زیرساخت به عنوان عامل غیرقابل کنترل، همراه با مقوله‌های مربوطه استخراج شد که بنیانی برای مطالعات آتی در زمینه تجاری سازی نوآوری‌های کارآفرینان رسانه‌ای فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization of Media Entrepreneurs' Digital Innovations

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Seyyed Mohammad Moghimi 2
  • Mohammad Gholi Minavand 3
  • Datis Khajeheian 4
چکیده [English]

Emergence of New Communication Technologies made media industry available for small and entrepreneur media firms to enter venue, while before them the arena belonged to big media companies. Now media industry includes a lot of small enterprises which market now innovations, even with limited resources, thanks to these new technologies. the same trend occurred in Iranian media market too, but despite a lot of activity, there were no considerable success. This shows the necessity of conducting research about the successful ways to commercialization of their innovations in digital media market. Investigation of commercialization models shows that none of them are useful to these firms to reach the success. The research aims to offer a framework, which helps Iran media entrepreneurs about successful commercialization of their digital innovations. The research methods used for this consist of grounded theory, which collect information via interview by 15 Iranian media entrepreneurs. This, results to a 5 categorize of factors which Resource factors, Product factors, Strategy Factors, Enterprise factors, are controllable and Infrastructure factors as uncontrollable. The framework is a foundation for future research in modeling of successful Commercialization of digital innovations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • Digital Technology
  • Innovation
  • Media Entrepreneurship
  • Media Markets.