ویژگی‌های ارزش‌آفرین سیستم‌های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان (مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ، ایران

2 استاد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه ، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه ، ایران

چکیده

با ظهور و گسترش شبکه‌های بی‌سیم، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار شده‌اند که تحت نام بانکداری موبایلی شناخته می‌شوند. این‌گونه از خدمات در کشور ما در مراحل اولیه بلوغ خود قرار دارند. با وجود تغییرات در خدمات بانکداری الکترونیک، اطلاعات اندکی درباره‌ی چگونگی واکنش مشتریان از این خدمات در دست است. هدف این مقاله ارائه مدلی تبیینی از «ویژگی‌های سیستم پرداخت با همراه بانک» است. برای این کار، پس از مرور ادبیات ابتدا، گویه‌های مرتبط با «ویژگی‌های سیستم پرداخت با همراه بانک» شناسایی شدند. سپس پرسشنامه‌ای، بین مشتریان همراه بانک توزیع و 281 پرسشنامه برگشت داده شد. سپس برای کشف روابط بین عناصر مدل از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و مدل رگرسیونی استخراج شد. طبق نتایج کسب‌شده این مدل پژوهشی، مشخص شد که ویژگی‌های سیستم پرداخت با همراه بانک به‌ترتیب اولویت به ابعاد «قابل حمل بودن»، «آسودگی»، «دردسترس بودن»، و «سازگاری» بستگی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Mobile Payment Systems Characteristics based on Safir Service in Toseeye Saderat Bank

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooye Ardakan 1
  • Babak Sohrabi Yourtchi 2
  • Sanaz Bahrami 3
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, , Iran
2 Prof., Faculty of Management, University of , Iran
3 M.S. of Public Administration, University of , Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to develop a cognitive model, which identifies Factors Influencing Users Intention in Mobile Banking Usage in Iran. The proposed model in the study is formed based on using the highly validated Technology Acceptance Model (TAM) as the core research framework. The model determines the variables Mobility (MOB), Reachability (REC), Compatibility (COM) and Convenience (CON) are highly correlated with Mobile Payment Systems Characteristics. To explore the relationships between model elements, factor analysis, Structural Equation Modeling and regression model are used. Moreover, the influence of Customers’ impression of e-banking, and the image of Banks Services, on the Customers behavioral intention in using mobile banking, have been assessed and clarified by Signaling Theory. Purpose-wise, the present study is considered to be a field research, with a descriptive nature based on the data collection procedures; based on the data analysis method, it is a Correlation and Structural Equation one. To this end, using a random sampling procedure, a sample of 281 was chosen. The results of the study identify determinants to mobile banking adoption by customers. The paper provides an insight for Customers on the effective use of mobile banking and the strategy to attract potential customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile banking
  • Electronic banking
  • Technology acceptance model (TAM)
  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Toseeye Saderat bank