ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه ، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه گرنوبل، ، فرانسه

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ایران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد، آکادمی ملی علوم آذربایجان، باکو،،

چکیده

عمده‌ترین عامل ابهام و پیچیدگی کار مدیران و کارکنان دانشی در پیش‌بینی راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان پیشرفت و توسعه در سازمان‌ها، سرعت و رشد انفجاری "دانش بشر" است؛ ازاین‌رو، سازمان‌ها در پی شناسایی توانمندسازها، سنجش و ‌بسترسازی برای ایجاد مدیریت دانش هستند تا به‌موقع از منابع دانشی خود و‌ محیط پیرامون بهره‌برداری کنند. به‌همین منظور، مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی بوده، براساس هدف کاربردی است. یافته‌های پژوهش، نتیجه مطالعه میدانی درباره‌ی خبرگان مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بوده است که داده‌های آن، به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آنالیز مسیر تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد، فرهنگ سازمانی و فناوری‌اطلاعات بیشترین تأثیر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد و ساختار سازمانی نیز کمترین تأثیر را دارد که این می‌تواند از عدم‌وجود ساختارسازمانی منسجم در شرکت‌های متوسط و کوچک در ایران ناشی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model the Effects of Knowledge Management Enablers in Order to Gain Competitive Advantages SMEs

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Ansari 1
  • Hosein Rahmany Youshanlouei 2
  • Kamal-eldin Rahmani 3
  • Mohammad Pasbani 3
  • Mohammad Ali Asgari 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of , Iran
2 Ph.D. Student in Marketing Management, University of , France
3 Assistant Prof., Islamic Azad University of Iran, , Iran
4 Ph.D.Student in Azerbaijan Academy of Sciences Faculty of Cybernetics,
چکیده [English]

The most prominent factor in increasing complexity and vagueness in forecasting general development strategies and directions by managers and knowledge workers in organizations is the surge of human knowledge. So organizations are seeking to identify enablers, measure and provide context for knowledge management in order to deploy their timely the knowledge sources both in and outside their organizations. This research suggests a conceptual model of the effect of knowledge management implementation success on getting competitive advantage. It is a descriptive correlational research and has an applied goal. Findings are based on a field study of knowledge management experts in small and medium size companies. The data collected by a questionnaire and the resulting data were analyzed using least square and path analysis methods. Findings show that organizational culture and information technology have the most influential effect effects on knowledge management success and organizational structure has the least amount of influence on it. This may be caused by the lack of organizational structure in SMEs in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Competitive Advantage
  • Small and medium enterprise