ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی، ، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ، ایران

چکیده

اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفاً عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقا یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تأثیر می‌گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل‌کننده محیط درونی و بیرونی و پیش‌زمینه استراتژی فروش است. پژوهش حاضر تلفیقی، یعنی ترکیبی از پژوهش کیفی و کمّی است. جامعه‌ی‌ آماری، مدیران فروش، بازاریابی یا صاحب‌نظران شرکت‌های فعال در صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. داده‌های پژوهش در مطالعه کیفی از 26 نفر و در مطالعه کمّی نیز از 66 نفر از اعضای جامعه جمع‌آوری شدند. یافته‌های مطالعه حاکی از این است که استراتژی فروش و بازاریابی به‌طور مثبت و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط هستند و رهبری تحول‌آفرین، شدت رقابت و تحولات تکنولوژی، اثرات تعدیل‌کننده زیادی بر این رابطه دارند. همچنین تأثیر عدم‌اطمینان تقاضا بر رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش تأئید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Implications of Sales & Marketing Strategy

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Amir Hosein Pourhosseini 2
1 Assistant Prof., Marketing Management, Allameh Tabataba’i University, , Iran
2 Ph.D. Student, Marketing Management, Allameh Tabataba’i University, , Iran
چکیده [English]

Recently in marketing literature sales function is viewed in a strategic level and recent work elevates sales strategy from a tactical component to a more strategic component. But what is sales strategy and how it affects sales performance in relation to internal and external environment? The aim of this study is to identify sales strategy and moderating effects of internal and external environment and the effects of antecedent of sales strategy (marketing strategy) on sales performance. This study is a mixed research that composites a qualitative and a quantitative methods. The population entails sales managers, marketing managers or other marketing experts of companies in food industries that are members of Tehran stock exchange. The sample volumes in qualitative study were 26 and in quantitative study were 66 people. Analyses of survey and secondary data provide evidence that sales and marketing strategy have positive and meaningful relationships on sales performance while transformational leadership, competitive intensity and technological turbulence were found to exert significant moderating effects on this relationship. Also the moderating effects of demand uncertainty were not found to be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales Strategy
  • marketing strategy
  • Sales Performance
  • Transformational Leadership
  • Marketing Environment