بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ، ایلام، ایران

2 استاد دانشگاه ایلام، ،، ایران

3 استاد دانشگاه ایلام، ، ایران

4 استاد دانشگاه علوم پزشکی، ، ایران

چکیده

توسعه برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت‌ها از سال‌ها پیش بوده است و موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف‌کنندگان از توسعه برند است؛ درنتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند لاستیک بارز در شهر کرمان است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف‌کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده،‌ حجم نمونه برابر با 171 نفر بود که برای به‌دست آوردن آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده،‌ برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و میدانی به‌کار گرفته شده است. پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین براساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد‌نیاز، از نوع پژوهش‌های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کلوموگروف- اسمینوف و تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته‌های نرم‌افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند، تصویر ذهنی‌ برند، تناسب درک‌شده برند، رضایت برند، ارزش ویژه برند، اعتماد برند و وفاداری برند به‌طور معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند تأثیرگذار است. این درحالی است که تأثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند نسبت‌به سایر عوامل بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Effective Factors on Evaluating Consumers, Attitude towards Brand Extension

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Esfandiyar Mohammadi 2
  • Yasan-Alah Purashraf 3
  • Korosh Sayehmiri 4
1 M.A, Business Management, University, Iran
2 Prof., University, Iran
3 Prof., University of , Iran
4 Prof., University of Medical Scionces, Iran
چکیده [English]

Brand extensions have been a popular strategy for many companies for many years. Its success depends on the acceptance and evaluations of consumers about brand extension. Thus, the aim of this study is to investigation the effective factors on consumers’ evaluation of brand extension of Barez Tire in Kerman-Iran. The population for this study included the consumers of Barez Tire in Kerman. The sample size is 171 people; random sampling method and infinite population formula were adopted to estimate the sample. The data were collected through a standard questionnaire. Its reliability was measured by Alpha Cronbach. Moreover, library and field methods research were employed to gathering the data needed. The present descriptive and correlation study is a developmental and functional research. For data analysis, descriptive statistics including the statistical parameters such as frequency, charts and diagrams and inferential statistical section including tests K-M, univariate analysis of variance, Paired-Sample T-test, regression, Confirmatory Factor Analysis and structural equation modeling in SPSS and LISREL were utilized. The results revealed that Brand Loyalty, Brand Experience, Brand Trust, Brand Satisfaction, Brand image, Brand Perceived fit and Brand Equity significantly affected the consumers’ evaluation of brand extension. However, brand satisfaction and brand experience were more influential than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating Consumers
  • Attitude
  • brand extension
  • Brand image
  • brand equity