بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ، ایران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ، ایران

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ، ایران

چکیده

امروزه کارکنان در سازمان‌های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان‌ها و به‏ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان‌هایی که در آنها کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان‌ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش‌های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان‌ها تحت‌تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به‌نام رفتارهای شهروندی قرار می‌گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان‌های خدماتی، پژوهش‌های وسیعی روی این‌گونه رفتارها و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت‌تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می‌گیرند. از این‌رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش‌های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تأثیرگذاری این عوامل بر رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه موردسنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Mediating Role of Organizational Trust and Commitment on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyyed Javadein 1
  • Ehsan Abedi 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
  • Behrouz Porvali 3
1 Prof., Business Management, University of , Iran
2 Assistant Prof., Azad University Tehran North Branch and Ph.D. Student of Business Policy Making, University of , Iran
3 PHD of Human Resource Management, University of , Iran
چکیده [English]

Nowadays employees in public service organizations have important roles in realizing the goals of organizations and particularly their service quality. One type of organizations in which service quality has very important role, are hospitals which are in contact with a large number of patients and their relatives. The previous researches have shown that organizations service quality is affected  by particular behavior of employees called citizenship behaviors. By initiating the role and importance of citizenship behaviors in public service organizations, vast researches have been done on such behaviors and factors influential on them. Citizenship behaviors themselves are affected by many variables such as organizational justice, leadership style, organizational trust, organizational commitment and Etc. So, researchers have found a conceptual model for these factors to be influential on citizenship behaviors by reviewing the literature of the subject and put this model to exam in a public hospital via questionnaire. The method of doing this research was correlation - descriptive using SEM ( Structural Equation Modeling ) concept. In the end, some suggestions were offered in order to improve the effectiveness of factors influential on citizenship behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Commitment
  • trust
  • Human resource management systems
  • Path analysis