رابطه به‌کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

اقتصاد آینده، اقتصاد شبکه‌محور خواهد بود و شبکه‌ها به مفهوم بازار رقابت کامل، عینیت بیشتری خواهند بخشید. حضور موفق در چنین اقتصادی مستلزم برخورداری از توانمندی‌هایی است که شناسایی و استفاده از فناوری‌های جدید یکی از آنهاست. فناوری RFID می‌تواند به‌منزله‌ی یکی از منابع کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها به‌شمار رود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر به‌کارگیری فناوری RFID بر ایجاد مزیت رقابتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران است که خلق مزیت رقابتی در دو بعد کاهش هزینه‌های عرضه و افزایش رضایت مشتریان بررسی می‌شود. برای گردآوری داده‌های مورد‌نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری، 82 مورد پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد و در مجموع 44 پرسشنامه گردآوری شد. برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و میانگین و برای تعیین درجه نسبی اهمیت عوامل تأثیرگذار بر خلق مزیت رقابتی در اثر به‌کارگیری فناوری RFID، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد، رابطه مستقیمی بین به‌کارگیری فناوری RFID و ایجاد مزیت رقابتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، در بعد کاهش هزینه‌های عرضه، شاخص کاهش سرقت کالا‌ها و در بعد افزایش رضایت مشتریان، شاخص کاهش زمان انتظار فرآیند خرید مشتریان بیشترین تأثیر را بر شاخص‌های یادشده دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Deploying RFID Technology to Raise Competitive Advantage on Tehran Chain Stores

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Maymand 1
  • Ramin Nasiri 2
  • Milad Nekuie 3
1 Assistant Prof., Payame Noor University, , Iran
2 Assistant Prof., Azad University, , Iran
3 MSc, Business & Administration , Payame Noor University, , Iran
چکیده [English]

The future economy would be a network-centric economy. Networks yield more meaning to the concept of perfect competition market. The successful presence in the network-centric economy requires identification and application of new technologies. In today’s competitive business environment, everything is continuously changing and the only thing remains intact is Change. Environment Pressures forced to maintain a competitive advantage from external sources (such as competitors, customers, government and law changes) and internal sources (such as reducing costs and improving quality). These inturn caused companies to spend all their efforts t obtain and utilize new technology such as RFID. Thus, RFID technology could raise as one the most valuable sources of competitive advantage for businesses and chains stores. This research has examined the impact of deploying RFID technology to raise competitive advantage on the Tehran chain stores. Data was gathered through questionnaire formsand are evaluated upon reliability factor by Cronbach’s alpha. This research is done in the form of descriptive -correlation, and assumptions examination is done by SPSS 19 software package. Result demonstrated that there is a direct relationship between deploying RFID technology and raise competitive advantage in the Tehran chain stores, and Friedman’s variance analysis and average test demonstrated that ratios such as reducing the supply cost,   reducing goods piracy and in   increasing customer satisfaction and I reducing the waiting time of customer purchase process, all shows a higher average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RFID technology
  • Customer Satisfaction
  • Supply Chain
  • supply chain costs
  • Competitive Advantage
  • Tehran chain stores