تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز و با عنایت به اینکه بر اساس مطالعات به‎عمل‎آمده، هزینۀ جذب مشتری جدید، به‎مراتب بیش از هزینۀ لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش­های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب‎وکارهای گوناگون، از اولویت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، از یک سو تبیین تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری در فروشگاه هایپراستار و از سوی دیگر، تبیین روابط علّی بین متغیرهای تشکیل­دهندۀ تصویر فروشگاه و وفاداری است. برای دست‎یابی به این هدف، مدل تلخیص‎شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاده از داده­های جمع­آوری‎شده از طریق پرسش‎نامه و به‎کمک مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار اس.­پی.­اس.­اس. مورد آزمون قرار گرفته است. اجزای تصویر فروشگاه در این پژوهش عبارتند از: کالا، خدمات داخل فروشگاه، فضای فروشگاه و شهرت. نتایج، تأثیر مثبت کالا و شهرت را بر قصد حمایت و درنهایت بر وفاداری مشتری نشان داد، اما بین خدمات داخل فروشگاه و فضای فروشگاه با قصد حمایت ارتباط مثبتی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Store Image on Patronage Intention and Customer Loyalty (The Case of Hyper Star Store)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Hoseinzadeh Shahri 1
  • Maryam Khosravi 2
1 Associate Prof., University of Allzahra, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student in Management University of Damavand, Iran
چکیده [English]

Regarding the importance of the customer in today's
competitive world, and considering the previous researches which
indicated the cost of attracting new customers is far more than the cost
of maintaining customer loyalty, studying the methods of obtaining
and maintaining customer loyalty in various businesses has received a
high priority. The purpose of this study is to determine the
components of store image in achieving the customer loyalty in Hyper
Star store and to clarify the causal relationship between the
components of store image and customer loyalty. For this purpose, a
model retrieved from literature has been tested by using the data
collected through questionnaires and structural equation modeling and
SPSS software. The components of store image in this research are:
merchandise, in-store services, store atmosphere and reputation. The
results showed a positive impact of merchandise and reputation on
patronage intention and customer loyalty. However, no positive
relationship was found between in-store services and store atmosphere
with patronage intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Loyalty
  • Hyper Star Store
  • Image
  • Patronage Intention