دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-172