ارائۀ مدلی برای سنجش هوشمندی برون‎سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

امروزه سازمان‌ها نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را از محیط بیرونی شناسایی، گردآوری و تجزیه‎وتحلیل کنند تا در تصمیم‎های استراتژیک خود به‎کار گیرند. هوشمندی برون‎سازمانی، این اطلاعات تحلیل‎شده را برای تصمیم‎های سازمانی فراهم می‎کند. با وجود نیاز و اهمیت این ابزارها، هنوز مدلی برای سنجش عملکرد سازمان‌ها در زمینۀ هوشمندی برون‌سازمانی معرفی نشده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در دسته پژوهش‌های پیمایشی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد. داده‌های گردآوری‎شده با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه‎وتحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هوشمندی برون‌سازمانی از طریق هوشمندی کلان محیطی (هوشمندی تکنولوژیکی، سیاسی ـ قانونی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی)، هوشمندی بازار (هوشمندی مرتبط با تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان و رقبا) اندازه‌گیری می‌شود. به‎علاوه، سازمان‌های مورد بررسی نسبت به عوامل بیرونی، هوشمندی متوسطی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Measuring Organizational External Intelligence: An Approach to Competitive Intelligence

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Shahrbanoo Yadollahi 2
1 Assistant Prof. In Business Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 M.Sc. Student. In Business Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Nowadays, organizations need the tools which identify,
gather and analyze the required information from the external
environment in order to use the obtained intelligence in making
strategic decisions. In this regard, the organizational external
intelligence provides the analyzed information for the organizational
decisions. Despite the effectiveness and importance of these tools (i.e.
the organizational external intelligence), a model for measuring
organizations’ performance with regard to organizational external
intelligence has not been designed yet. This study is an applied
research and a qualitative survey. The collected data was analyzed
using factor analysis methods and structural equation modeling. The
findings of this study indicated that organizational external
intelligence was measured through environmental intelligence
(technological intelligence, political-logical intelligence, economic
intelligence, ecological intelligence and social-cultural intelligence)
and market intelligence (suppliers’ intelligence, distributors’
intelligence, customers’ intelligence and competitors’ intelligence).
Moreover, the selected organizations were reported to have a
moderate level of intelligence regarding external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • External Environment Analysis
  • information resources
  • Organizational External Intelligence