تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پ
پژوهش حاضر در سال 1391 با هدف شناسایی تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در شرکت­های دانش­بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد، انجام گرفت. روش پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به‎دست آوردن داده­ها از نوع توصیفی ـ همبستگی و از نظر نوع داده­های گردآوری‎شده که از طریق پرسش‎نامه به‎دست آمده‎اند، از نوع کمّی است. هفتادوپنج نفر از مدیران شرکت­های دانش­بنیان، جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل داده­اند که با توجه به شمار اندک جامعۀ آماری، برای درنظر گرفتن حجم نمونه از روش سرشماری استفاده شد. تجزیه‎وتحلیل اطلاعات با استفاده نرم­افزار
Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل، اندازه‎گیری ویژگی­های فنی پرسش‎نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم اِعمال شد و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه‎های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معناداری سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در شرکت­های دانش­بنیان است. بنابراین برای تشخیص فرصت­های کارآفرینانة، باید روی سرمایه­های انسانی سازمان تمرکزکرده و برای بهبود آنها گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital on Entrepreneurial Opportunity Recognition (The Case of Knowledge Based Firms in Yazd’s Science and Technology Park of Eghbal)

نویسندگان [English]

  • Kambeiz Talebi 1
  • Amer Dehghan 2
1 Associate Prof, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 MS. Student in Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of human
capital on entrepreneurial opportunity recognition at knowledge based
firms in Yazd’s science and technology park of Eghbal. Research
methodology of this paper is the applied research in terms of the objective
of the study, descriptive-correlated in terms of the data gathering method,
and quantitative in terms of the type of data. Our statistical population
includes 75 managers of knowledge based firms in Yazd’s science and
technology park of Eghbal. Due to the limited numbers of managers, we
decided to apply the census method for sampling. We used structural
equation modeling with smart PLS 2 software for analyzing data in two
sections of measurement model and structural model. In measurement
model section, technical features of the questionnaire in terms of
reliability, convergent validity, and discriminate validity were
investigated. Moreover, in structural model section, path coefficients
were used for testing hypotheses. The results indicate the positive and
significant effect of human capital on entrepreneurial opportunity
recognition at knowledge based firms in our sample. Thus, in order to get
a better recognition of entrepreneurial opportunities through an
organization, we should enhance the conditions of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Capability
  • Employee Satisfaction
  • Employee Sustainability
  • Human capital
  • Knowledge Base Firms
  • Opportunity recognition