گزینش استراتژی‌های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی ـ فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ـ مپسا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، ، ایران

چکیده

هدف این مقاله، گزینش بهترین استراتژی نوآوری برای بهبود عملکرد پروژه­های ساختمانی بوده و برای انجام مطالعۀ میدانی، شرکت مدیریت ‌‌پروژه‌های ساختمانی ایران که تعداد کلیۀ مدیران، گروه مشاوران ارشد و کارکنان آن چهل نفر بودند، برای جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پانزده نفر از تصمیم­گیران اصلی شرکت به‎روش تصادفی برای نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی دلفی ـ فرایند تحلیل شبکه­ای استفاده شد که مرحلۀ اول آن، برای مرور ادبیات پژوهش، شناسایی معیارهای کلیدی عملکرد پروژه­های ساختمانی، شناسایی دسته­بندی­های مختلف استراتژی نوآوری و سرانجام انتخاب معیارها و دسته­بندی مناسب طی نشست‎های هم‎اندیشی با متخصصان و درپی آن، تهیه­ و توزیع پرسش‎نامۀ تخصصی میان متخصصان و مرحلۀ دوم، برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری با توجه به معیارهای عملکرد بود. یافته­ها نشان داد که به­ترتیب استراتژی­های پیشرو و واردکنندۀ فناوری به‎منزلۀ استراتژی‎های نوآوری، با توجه به شرایط فعلی و آتی شرکت، از ارجحیت بالاتری برخوردار هستند. این رویکرد به‎لحاظ اینکه تصمیم‎های پیچیده را برای تصمیم­گیرندگان اصلی شرکت برای انتخاب بهترین استراتژی آسان می‎کند، از ویژگیِ کاربردی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choosing Innovation Strategies by Using a Combined Delphi and ANP Approach Case study: MAPSA Company

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Malek Akhlagh 1
  • Mahmoud Moradi 1
  • Mehran Mehdizade 2
  • Nahid Dorostkar Ahmadi 3
1 Assistant Prof. in Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M.Sc. Industrial management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 M.Sc. Industrial management, University of Guilan, , Iran
چکیده [English]

Innovation could be recognized as a key factor in an
increasingly competitive environments and it is difficult to find an
industry that is not engaged in innovation. However, innovation success
and achievement to important advantages such as performance
improvement is not easy and it relies on applying innovation strategies
from firms' top managers and consultants. The objective of this paper is
to select the best innovation strategy for improving performance criteria
of construction projects. So, a combined Delphi and ANP approach is
provided and a practical study is carried out in MAPSA Company. The
first stage is Delphi method, where identification, synthesis and
prioritization of key performance criteria of the industry and classification
of innovation strategies are performed. The second stage is Analytic
Network Process (ANP) for selecting the best innovation strategy based
on the selected construction projects performance criteria. Findings show
that leading and technology importer strategies have high priority as
innovation strategies. Because of its facilitating role for firms' top
managers to make complex decisions and to select the best strategy, this
approach has highly functional properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction projects
  • Delphi-ANP
  • Innovation Strategy
  • Performance Criteria