تجزیه‎وتحلیل وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران: به‎کارگیری رویکرد جامع تحلیل راهبردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، تجزیه‎وتحلیل وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های آموزش عالیِ ایران است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های موردنیاز از جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران، اعضای هیئت مؤسس و استادان دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های غیرانتفاعی کشور، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با به‎کارگیری دو پرسش‎نامه استفاده شده است. برای این کار، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در حوزۀ آموزش عالی و همچنین مبانی مدیریت استراتژیک (راهبردی)، عوامل مرتبط استخراج‎شده از طریق پرسش‎نامه‌ها بر اساس آزمون‌های آماری متناسب، مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به تجزیه‎وتحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی پرداخته شد. بر همین اساس، ماتریس‌ همزمان عوامل داخلی و خارجی و همچنین ماتریس سوات شکل گرفت و درنهایت، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدامات راهبردی  به‎دست آمد. بر این اساس، وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های غیرانتفاعی در کشور تعیین‎شده و بر مبنای تحلیل‌های انجام‎گرفته، پیشنهادهای نظری و کاربردی متناسب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Strategic Position of Universities and Nonprofit Institutes in Iran: Using a Strategic Analysis Comprehensive Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • Mohammad Taban 2
  • Mohammad Safari-Kahreh 3
1 Assistant Professor, Ministry of Sciences, Research and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Human Resources Management, University of Ilam, Ilam, Iran
3 Ph.D. Student of Business Policy Making, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the challenges
and problems of nonprofit institutes and universities. The research
method is a survey in which non-profit institutes’ strategy was
determined based on SWOT analysis. The research population
included all faculty members and administrators of non-profit
institutes, 108 of which were selected based on clustering and simple
random sampling method. To collect the data, two researchers-made
questionnaires were used. The content validity was confirmed via
experts’ point of view and its reliability was confirmed using
Cranach’s alpha test (α=0.86). The data analyzed in two levels:
descriptive statistics such as determining the factors and indexes, and
frequency; and inferential statistics such as nonparametric Binomial
test and SWOT used in order to access the internal and external
factors. The results show that opportunity is more than threat, and
strength is more than weakness, so non-profit institutes and
universities on SWOT axis are located in aggressive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Challenges
  • Nonprofit Institutes and Universities
  • SWOT analysis