دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-161 
8. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک

صفحه 141-160

سید حامد وارث؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مرضیه حبیبی