بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستارة کلان‌شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، ساخت برندی قدرت‌مند، هدف بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های خدماتی است. با اینکه ساخت برند در صنعت هتلداری اهمیت زیادی دارد، تحقیقات اندکی با رویکرد تجربی در این زمینه انجام شده است. این مقاله با هدف اندازه‌گیری تجربی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن فرضیة آکر و به منظور شناسایی مهم‌ترین بعد ارزش برند در حوزة هتلداری طراحی شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز با پرسشنامه از مشتریان هتل‌های پنج ستارة مشهد جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کیفیت ادراک شده بعد اصلی در ایجاد ارزش ویژة برند است و تأثیر قابل توجهی بر سایر ابعاد ارزش برند دارد و تعیین‌کننده‌ای قوی در ارزش ویژة برند محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction effects of customer based brand equity (In Case of Mashhad five stare hotels)

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia 1
  • Seyedeh Zahra Fatemi 2
  • Ata Ollah Harandi 3
1 Associate Prof, Management Department, Faculty of Economic and Administrative sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. Student of System Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today make a strong brand is an objective for many organizations like service organizations. Therefore building a brand in the hotel industry is important in this area, but little research has been carried out with experimental approach in this area. This study examines experimentally the relationship among the components of customer-based brand equity Based on Asker’s assumption in order to determining the most important component in brand equity components in hotel industry.
This study, based on aim, is an applicable research, and based on data collection method, it is a descriptive research. The using data was gathered by questionnaire from customers of Mashhad five stare hotels by using Non-random sampling methods available collection. Also, considering its data analysis method, it is a structural equation based research. The results indicate that perceived quality is the strongest predictor when determining brand equity and has significant impact on other brand equity components.it is one of the strongest determinant of brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • brand awareness
  • Brand Loyalty
  • Perceived Quality
  • Brand association