بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است و هدف اصلی از اجرای آن شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. با مطالعة تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در این خصوص عوامل متعددی شناسایی، دسته‌بندی و تبدیل به مدل شد و مدل از طریق توزیع پرسشنامه در بین شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکای دولتی آن‌ها، همچنین متخصصان و خبرگان حوزة سرمایه‌گذاری مشارکتی سنجش شد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظرات متخصصان و آلفای کرانباخ استفاده شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در سطح آمار استنباطی بر اساس آزمون دوجمله‌ای و با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که سه عامل وابسته مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندة عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک محسوب می‌شوند: جهت‌های راهبردی سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ارتباطات بین شرکا، و سبک کاری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک. سایر عوامل تأثیرگذار بر این سه عامل نیز شناسایی و میزان اهمیت آنها بررسی شد، از جمله تعهد، اعتماد، قدرت اداره و کنترل شرکا، و انگیزه‌های راهبردی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of effective factors on the performance of Joint Ventures(JV)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Vares 1
  • Tahmoreth Hasangholipour 2
  • Marzieh Habibi 3
1 Assistant Prof., Faculty of Management of Tehran University, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Management of Tehran University, Iran
3 MSC in Business Management, Faculty of Management of Tehran University, Iran
چکیده [English]

The study aimed to identify effective factors on the performance of JVs. Several researches were studied and some factors were identified, categorized and modeled. The model is tested through questionnaires distributed in JVs affiliated to IDRO and their public partners and also some of professional in the JV fields.
The idea of experts and then Alfa coronbakh  is used to determine the validity and reliability of the questionnaire. The results are analyzed in SPSS and by Binomial test.
It shows that 3 factors “strategic directions”, “partner’s communication” and “managing Style” are the main factors determining the performance of a JV. Other effective factors on these 3 factors such as loyalty, reliability, handling and controlling power of partners, strategic motivations, etc. are also defined and their importance is investigated. (or is studied)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Venture
  • effective factors on the performance
  • JV’s performance