بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: شرکت فولاد مبارکة اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش و سازوکار تأثیرگذاری متغیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی می‌پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائة مدلی از عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر مستقل بازاریابی داخلی و متغیرهای میانجی کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی است، به نحوی که بتوان سهم بیشتری از تغییرات عملکرد سازمان را تبیین کرد. پرسشنامة پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد موجود استخراج شده، اما برای اثبات روایی آن، علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شده است. نمونة مورد مطالعه 400 نفر از پرسنل شرکت فولاد مبارکة اصفهان بودند که 372 نفر از آنان پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و مستقیم، همچنین تأثیر مثبت و غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان است؛ تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی، به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن است. در تأثیر غیرمستقیم، سهم کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان بیشتر از سهم تعهد سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of Internal Marketing on Organizational Performance with considering the role of Organizational Commitment and Organizational Entrepreneurship as intermediary variables; Case Study: Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Alireza Atefatdoost 1
  • Ahmad Ali Khaef Elah 2
  • Ali Asghar Fani 2
  • Hasan Danaee Fard 3
1 Phd student of Hrm, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research studies the role and mechanism of the effect of IM variable on the Organizational Performance through Organizational Commitment (OC) and organizational entrepreneurship as mediating variables. The goal of the present research is providing a model for Organizational Performance with considering OC and Organizational Entrepreneurship as mediating variables so that reach at a better explanation for Organizational Performance modifications. The research Questionnaire is extracted from available standard questionnaires in research variables fields but for proving it's validity, in addition to elit's view, confirmatory factor analysis has been used. The research sample includes 400 people of Foolad Mobarakeh company's personnel which 372 pople of them complete the questionnaires. The results of the research indicate that IM has both direct and indirect positive effects on the organizational performance. The indirect effect of IM on Organizational Performance is considerably higher than the direct effect in which, the effect of Organizational Entrepreneurship on Organizational Performance is the most strongest effect among the other variables effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational performance
  • Internal marketing
  • Organizational entrepreneurship
  • Organizational Commitment