سرمایه‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد MBA دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

نویسندگان در پژوهش پیش‌رو سعی بر آن دارند تا عکس‌العمل‌های عاطفی مشتریان به تقویت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات و تأثیر حاصل را بر ارزش‌های درک شده (عنصر کلیدی در محیط‌های خدماتی) و مقاصد رفتاری را بسنجند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق مشتریان بانک ملت استان سمنان در ایران بودند. نمونة آماری شامل 467 پرسشنامة جمع‌آوری شده از طریق روش خوشه‌ای تصادفی بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 941/0محاسبه و با استفاده از روایی سازه و محتوا روایی پرسشنامه تأیید شد. برای آزمون فرضیه‌ها، از همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد تأثیر تقویت نام تجاری نسبت به اعتبار در تبلیغات بر پاسخ‌های عاطفی بیشتر است. پاسخ‌های عاطفی القاشده تأثیر مثبتی بر ارزش‌های درک‌شده دارد. ارزش سودمندگرایی نیز تأثیر بیشتری از ارزش لذت‌گرایی بر مقاصد رفتاری مراجعان صنعت بانکداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment in Brand Reinforcement and Credibility in Advertising

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki 1
  • Nasrin Haji hasani 2
1 Assistant professor Faculty of Management University of semnan, Iran
2 MSc MBA Faculty of Management University of semnan,Iran
چکیده [English]

recognizing the importance of the advertising in brand reinforcement and brand credibility, the authors conduct the present research for understanding the customers’ emotional responses toward the brand reinforcement and credibility and its effect on the perceived values and behavioral Intentions. Hypotheses were tested on data collected from 467 customers of Mellat Bank in Semnan province in Iran, who were selected using two stage cluster sampling. Correlation and structural equation modeling (SEM) were used to test the hypotheses. The findings provide strong support of the hypotheses showing that the brand reinforcement in advertising has more effect than brand credibility on the emotional responses on customers. The induced emotional responses have positive effect on the perceived values. Moreover, the utilitarian value has more effect than hedonic value on the behavioral intentions of the customers in banking industry. Utilitarian aspects had a stronger impact on customer behavioral intentions than hedonic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand reinforcement
  • Brand credibility
  • Emotional Responses
  • Perceived value
  • and Behavioral Intentions