بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو 206)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد MBA، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

یکی از بحث‌هایی که امروزه در بین خریداران خودرو وجود دارد منصفانه بودن (یا نبودن) قیمت خودروهاست که بر رضایت مشتری و تصمیم به خرید تأثیر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر آن است که از یک‌سو مفهوم «قیمت منصفانه» را به عنوان عامل ایجادکنندة رضایت مشتری و تأثیر آن را بر «قضاوت رضایت»، و از سوی دیگر عوامل مؤثر بر ادراک منصفانه بودن، قیمت ادراکی و آسیب‌پذیری مشتریان را بررسی کند. روش پژوهش، از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعة آماری تحقیق 208 نفر از خریداران خودروهای پراید و پژو 206 از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. ابزار جمع‌آوری داده پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Visual PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از شش بعد در نظرگرفته شده برای قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، قیمت‌گذاری منصفانه، رویه‌های قیمت‌گذاری منصفانه و رضایت از خدمات فروش، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشتند و میزان رضایت خودروی پراید نسبت به پژو 206، بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of price fairness on customer satisfaction in the car buying process .Pride & Peugeot 206 Car Case Study"

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Soraya Adib hajbagheri 2
1 Associate Professor Faculty of Management University of Tehran, Iran
2 MSc MBA Faculty of Management University of Tehran, Iran
چکیده [English]

One of recent car buyers’ issues is the car price fairness (or unfairness). The car price fairness affects customer satisfaction and buying decision. The aim of the present research is first exploring the concept of "fairness price" as the cause of "customer satisfaction" and its impact on the “satisfaction judgment and second, examining factors affecting the fairness perception, price perceptual and customers’ vulnerability. Research method is correlation. A survey conducted between 208 cars buyers (Pride and Peugeot 206) in car agents. The data collection instrument was a questionnaire and data analysis software was Visual PLS. The results show that from six dimensions considered for fair price, after sales service, offering fair prices, pricing procedures and satisfactory sales service, respectively, have the greater impact on customer satisfaction. Satisfaction on Pride car is more than the Peugeot 206.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price fairness
  • Customer Satisfaction
  • price perception
  • vulnerability
  • perceived fairness of the price