بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونة ایران در سال 1390)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین‌الملل)، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (تحول)، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، صادرات مهم‌ترین شاخص در توسعة جهانی شرکت‌ها، همچنین کشورها محسوب می‌شود. توجه به بازارگرایی صادارت و مزیت رقابتی برای افزایش عملکرد صادرات اهمیت دارد. در مطالعة حاضر تأثیر بالقوة بازارگرایی صادرکنندگان و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات بررسی شده است. جامعة این تحقیق صادرکنندگان نمونة کشوری در سال 1390 بودند که هر ساله به مناسبت روز ملی صادرات از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان توسعة تجارت معرفی می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تأثیر دارد. همچنین، مزیت رقابتی که در مدل تحقیق متغیر میانجی بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات نیز هست، بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت دارد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل بارهای عاملی در بازارگرایی صادرات، شاخص پاسخگویی به هوشمندی صادرات بیشترین وزن (839/0)، برای متغیر مزیت رقابتی شاخص تمایز بازار (903/0) و برای متغیر عملکرد صادرات، عملکرد راهبردی صادرات (932/0) بیشترین سهم را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of export market orientation and competitive advantage on export performance (case study: The Study of Exemplary Exporters of Iran Selected in 2012

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mohammadian 1
  • Mostafa Allahverdi 2
  • Amir Salimi 3
1 Assistant Prof, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba’I university, Tehran, Iran
2 MSc, Business management (International Business), Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba’I University, Tehran, Iran
3 MSc, Business management (Management Development), Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba’I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today export considered as important indicators in the global development companies and countries, and given the export orientation and competitive advantage is important to increase export performance. In the present paper, the aim of this study is considering the potential impact of market orientation and competitive advantage of exporters on export performance. Population considered for this study is exemplary exporters of Iran in 2012. The survey results show that export market orientation and competitive advantage has an impact on export performance. Also the competitive advantage in the research model as a mediator variable between export orientation and export performance has a positive impact on export performance. Based on the results of the factor analysis of the loads on export market orientation, export intelligence responsiveness index had the greatest weight (0.839); for competitive advantage variable market differentiation index had the highest share (0.903) and for export performance variable, strategic export performance had maximum weight (0.932).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantages
  • Export market orientation
  • Export performance