تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران و پژوهشکدة برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی

3 استادیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تبلیغات شفاهی به ابزار تبلیغی قدرت‌مند و منبع اطلاعاتی مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتار خرید مصرف‌کننده بدل شده است. تبلیغات شفاهی در صنعت گردشگری اهمیت خاصی دارد، چون محصولات ناملموس را نمی‌توان قبل از مصرف به راحتی بررسی کرد. تحقیق حاضر میزان استفادة گردشگران از منبع اطلاعاتی تبلیغات شفاهی را بررسی می‌کند. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگرانی‌اند که در بازة زمانی انجام پژوهش به خارج از کشور سفر می‌کردند. پس از انجام مطالعه‌ای مقدماتی در بخش کوچکی از جامعة آماری، حجم نمونه 138 نفر برآورد شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS بود. یافته‌ها نشان می‌دهد تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران برای سفر به کشورهای خارجی مؤثر است. جنسیت، سن، تحصیلات و تجربة سفر بر استفاده از تبلیغات شفاهی تأثیر معناداری داشت. با این‌حال، هدف سفر تأثیر معناداری بر استفاده از تبلیغات شفاهی نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Word of Mouth on Domestic Tourists’ Decision for Traveling to Foreign Countries

نویسندگان [English]

  • Leila Nasrolahi Vosta 1
  • Mohammad Reza Jalilvand 2
  • Mehdi Fateh Rad 3
1 MSc, Department of Social Sciences, University of Tehran
2 . PH.D student of Futures Studies, Department of New Sciences and Technologies, University of Tehran, and Institute for Planning and Economic Research
3 Assistant Professor, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Word of mouth (WOM) is a powerful promotional instrument and an important information source influencing on attitudes and purchasing decision of consumers. It plays a critical role in services in which quality of consumers’ beliefs affects their choice. WOM has a particular importance in tourism industry because intangible products cannot be used before consumption. The current study aims to investigate using WOM as an information source among tourists. Population is Iranian tourists who have travelled to foreign countries during the period of the research. Conducting a pilot test, sample size was estimated 138 people. Convenience sampling plan was employed to collect data. To test hypotheses, one-sample t-test, Pearson correlation, regression analysis and analysis of variance was used. Results revealed that word of mouth has a significant impact on tourists’ decision for travelling inbound countries. Further, age, gender, education, and travel experience had a significant impact on using word of mouth. However, Trip purpose had not significant effect on using word of mouth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Word of mouth
  • Consumer behavior
  • Travel decision