تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

چکیده

به منظور شناسایی موضوعات تکراری و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های روش‌شناسی، در این مطالعه دویست‎وچهار پایان‌نامۀ دفاع‎شده در گرایش بازاریابی، طی سال‌های 1389-1384 در چهار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت. درنتیجۀ تحلیل محتوایی، مشخص شد که موضوعات رفتار مصرف‎کننده (54 مورد)، آمیختۀ محصول (35 مورد)، تجارت الکترونیکی (26 مورد)، آمیختۀ ترفیع (15 مورد) و مدیریت ارتباط با مشتری (11 مورد)، پُرتکرارترین موضوعاتِ پایان‌نامه‌های بازاریابی هستند. تحلیل تناظر ساده نشان داد که دانشگاه شهید بهشتی با موضوعات بازاریابی خرده‎فروشی، دانشگاه علامه طباطبایی با بازاریابی الکترونیکی و خدمات، و دانشگاه تربیت مدرس با بازاریابی کالا بیشترین نزدیکی را دارند. دانشگاه تهران با موضوع خاصی پیوند معنادار نداشت. تحلیل فراروش پایان‌نامه‌ها، حاکی از غلبۀ روش‌های پیمایشی، ابزار پرسش‎نامه، روش‌های نمونه‌گیری احتمالی، روش روایی محتوا، روش ضریب آلفای کرونباخ، حجم نمونه تا 300 نفر، روش آماری آزمون میانگین، پژوهش قطعی، تکرار و بسط الگو و طرح بین بخشی تک‎مقطعی در مؤلفه‎های روش‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content, Correspondence and Meta Method Analysis of Marketing Theses in Selected Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Shahriar Azizi 1
  • Fatemeh Farhikhte 2
1 Associate Prof., Management Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the recurring themes
and to evaluate methodological components of 204 marketing theses
(1384-1389) in four selected universities including: Shahid Beheshti
University (SBU), Tehran University (TU), Allameh Tabatabai
University (ATU) and Tarbiat Modares University (TMU). Content
analysis showed that the most favored subjects in marketing theses are
consumer behavior (54 cases), product mix (35 cases), electronic
commerce (26 cases), promotion mix (15 cases) and customer
relationship management (11 cases). Simple correspondence analysis
revealed the meaningful proximities between SBU with retailing
(B2C) and traditional marketing, ATU with electronic and service
marketing, and TMU with product marketing. TU was not found to be
linked with any marketing subjects. Meta method study of the
marketing theses indicated the high dominance of such components:
Survey, Questionnaire, probability sampling, content validity,
Cronbach’s alpha coefficient, sample size ≤300, t-test, conclusive
design, replication and extension of current models and single cross
section for data gathering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Correspondence Analysis
  • Marketing
  • Meta Method
  • Thesis