انتخاب مدل مناسب مدیریت دانش برای یکی از سازمان تحقیقاتی نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

مدیریت دانش رشته‎ای کاربردی است که به استقرار فرایندهای شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته‎بندی اطلاعات ضروری برای کسب وکار می­پردازد؛ به‎گونه­ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود می­بخشد. این مقاله به‎دنبال شناسایی مدل مناسبی برای به‎کارگیری مدیریت دانش در یکی از سازمان‎های تحقیقات نظامی با استفاده از مطالعات و اخذ نظر خبرگان و متخصصان است تا بتواند مبتنی بر آن، ضمن پیاده‎سازی سیستم مدیریت دانش در این سازمان، به‎منظور تولید دانش فنی و انتقال فناوری و محصول نهایی از آن بهره‎مند شود. این پژوهش کاربردی به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد از میان یازده مؤلفۀ فرایند مدیریت دانش، هفت مؤلفۀ کسب دانش، شناسایی دانش، ذخیرۀ دانش، تبدیل دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش و خلق دانش، برای مدل در نظر گرفته شدند. همچنین از میان پنج مؤلفۀ توانمندسازهای مدیریت دانش، سه مؤلفۀ رهبری، فناوری و فرهنگ سازمانی، مؤلفه‎های منتخب برای مدل بوده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Model Selection for A Military Research Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Soltani 1
  • Gholam Hossein Nikookar 2
  • Davood Darabi 3
1 Assistant Prof., Imam Hosein University, Iran
2 Associate Prof., Imam Hosein University, Iran
3 M.A., Imam Hosein University, Iran
چکیده [English]

Knowledge management is an applied course dealing with identification, selection, organizing, summarization, and classification of knowledge necessary for business, so that the organization competition advantage and its employees' performance can improve. Due to its importance, it seems quite necessary for a military research organization to acquire recent knowledge and technology. Referring to the experts, and based on the results of the studying the literature, this research is intended to design a knowledge management model for a military research organization, according to which knowledge can be systematically managed. The model can be applied to the production of technological knowledge and its transmission relating ultimate research production. This research is conducted through an applied descriptive-survey method. The results indicated that seven components of knowledge management, from among its eleven components, including knowledge acquirement, knowledge identification, knowledge storing, knowledge alteration, knowledge sharing, knowledge application, knowledge creation, and make up the categories of the model. Leadership, technology and organizational culture are selected among five components of empowering.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management components
  • Knowledge Management Process
  • research organization
Ashna, A., Askari, N., Moradi, A.& Ghafoori, D. (2013). The Role of Organizational Culture in the Facilitation of Knowledge Management Practice. Information Technology Management, 5 (4): 1-22. (in Persian)
Abtahi, H; Salavati, A. (2006). Knowledge Management in Organizations. Tehran: Peyvand Nou. (in Persian)
Afroozeh, A. (2005). Knowledge Management (Concepts, Models, Measurement, Fulfilment). Tehran: Amirkabir. (in Persian)
Alem Tabriz, A., Mohammad Rahimi, A. (2008). Knowledge Management and Human Resource Programming. Tehran: Saffar. (in Persian)
Amirkabiry, A. (2006). Organizational Approaches and Organizational Management and Behaviour (A Postmodern Perspective). Tehran: Negah Danesh. (in Persian)
Arogote, L. & Ingram, P. (2000). knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms. Journal of management, 23 (12): 50-60.
Ashna, A., Askari, N., Moradi, A. & Ghafoori, D. (2013). The Role of Organizational Culture in the Facilitation of Knowledge Management Practice. Information Technology Management, 5 (4): 1-22. (in Persian)
Bergrown, B (2007). Principles of Knowledge Management. Translated by Manoocher Ansari. Tehran: University of Tehran.
Beugelsdijk, S. & Kean, C. (2009). A dynamic approach to the impact of differences management. Human resource Management, 38 (3): 312-323.
Bhatt, G.A. (2000). Resource based perspective of developing organization capabilities for business transformation. Knowledge and process management, 7(2): 9-22.
Boenke, K. B. N. & Distefano, J.J. & Distefano, A. C. (2003). Transformational leadership. Leadership and Organizational journal, 1 (24): 5-6.
Damghanian, H., Zareie, A. & Roozban, F. (2013). Assessment of the Effects of Information Technology on Knowledge Management with the Mediation of Empowerment in the Iranian National Drilling Company. IT Management, 5(4): 85-102. (in Persian)
Ehsani, M. (2006). Designing a Framework for the Application of Knowledge Management in Research and Development Organizations. Master’s Degree Thesis. Faculty of Engineering, Elm  & Sanat University. (in Persian)
Damghanian, H., Zareie, A. & Roozban, F. (2013). Assessment of the Effects of Information Technology on Knowledge Management with the Mediation of Empowerment in the Iranian National Drilling Company. IT Management, 5(4): 85-102. (in Persian)
Ghadiri, M. (2010). Entrepreneur University, Knowledge Management, and Industrial Development. Islamic Azad University. (in Persian)
 Ghazizadeh Fard, Z., Atabaki, M. (2012). Presenting an Outsourcing Model in Military Organizations. Rahbord Defaie, 10 (39): 170-189. (in Persian)
Gregory, B. T, Harris, S. G, Armenakis, A. A. & Shook, C. L. (2009). (2009). Organizational and effectiveness: a study of values, attitudes and organizational outcomes. Journal of business research, 33(7): 673-679.
Haggie, K. & Kingston, J. (2009). Choosing Your Knowledge Management strategy. Journal of Knowledge Management Practice, June. 1-24.
Hakansson, H. & Shehota, I. (2006). No business is an island: the network concept of business strategy. Journal of management, 23(2): 256-270.
Javaheri, P. A. (2010). Explanation of the Factors Affecting Knowledge Management and Comparing Them with in Public and Private Organizations. Master’s degree thesis, faculty of management, Azad University of Tehran.
Jain, R. K. & Triandis, H.C. (1997). Management of Research and Development Organizations: Managing the Unmanageable.  7nd ed., John, New York: Wiley & Sons.
Ke, W. & Wei, K. (2008). Organizational culture and leadership in ERP implementation. Decision support systems, 45(2): 208-218.
Kwantes, C.T. & Boglarsky, C. A. (2007). Perception of organizational culture, leadership effectiveness across six countries. Journal of international management: 204-230.
Landrum, N. E. & Howell, J. P. & Paris, L. (2000). Leadership for strategic change. Leadership & organization Development Journal, 21(3): 150-156.
Merwick, A. D. (2001). Knowledge management technology. Systems journal, 40(4): 814-823.
Newman, B. & Conrad, K. W. (1999). A frame work for characterizing knowledge management method, practices, and Technologies. Proceedings of the Third International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM2000). Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary? doi=10.1.1.72.2195.
Nonaka, I. & Toyama, R. & Konno, N. S. (2000). SECI, Ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. Journal of leadership, 45(4): 5-34.
Nyberg, D. Mueller, F. (2009). Strategic culture change and local discourses: the importance of being different. Journal of management, 25(2): 146 -156.
Pan, S. L., Newell, S., Huang, J. & Galliers, R. D. (2007). Overcoming knowledge management challenges during ERP implementation: the need to integrate and share different typs of knowledge. Journal of the American society for information science and technology, 58(3): 404 -419.
Reiman, T., Pia, O. & Rollenhagen, C. (2005). Characteristics of organizational culture of the maintenance units of two Nordic nuclear power plants. reliability engineering and system safety, 84(3): 331 -345.
Zheng, W., Yang, B. & Mclean, G. N.  (2010).  Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63 (7): 763-771.