دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 417-664 
طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست