دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-206 
2. شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی

صفحه 21-40

سید یعقوب حسینی؛ سید جواد میرجهان مرد؛ سیده اسماء حسینی


3. تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

صفحه 41-66

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی


4. تأثیر مدیریت زنجیره‌ی تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی

صفحه 67-88

حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ سیده فاطمه علوی فومنی


5. ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

صفحه 89-106

سید رضا سیدجوادین؛ سعید شهبازمرادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ناصر میرسپاسی


6. بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان

صفحه 107-124

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدله کردنائیچ؛ محمدتقی آزاد ارمکی