تأثیر مدیریت زنجیره‌ی تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

چکیده

در محیط پیچیده ، پویا و بسیار متغیر امروزی ، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبرد هائی در زنجیره ی تامین خود هستند که بتواند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند . زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هائی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند. پژوهش حاضراز نظر روش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، شرکتهای دارای گرید ارتقاء یافته شرکتهای خودروسازو می باشد که نمونه ها از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند ، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد لی (2006) و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.5  استفاده شده است ، نتایج تحلیل نشان می دهد که بکارگیری سطح بالاتری از شیوه های مدیریت زنجیره‌ی تأمین و مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد سازمانی و همچنین بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره ی تأمین بر ایجاد مزیّت رقابتی تاثیر مثبت دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Management on Improving the Performance of Automotive Parts Industry through Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Rezaee Kelidbari 1
  • Mehrdad Goudarzvand Chegini 2
  • Seyedeh Fatemeh Alavi Foumani 3
1 Assistant Prof.,Public Administration,Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Associate Prof. Public Administration,Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 MR & Head Of Q.C
چکیده [English]

In today’s complex, dynamic and ever changing modern environment, all companies need to design and use strategies helping them to improve continuous performance, because in such a competitive environment, those companies which keep pace with changing and dynamic conditions of competitive market are able to survive. This study was conducted using descriptive – correlational methodology. The study sample consisted of automotive companies with improved grade in the country that were selected using non-probability sampling. Li standardized questionnaire (2006) was used as a measuring tool in the present study. The statistical analysis software of structural equations modeling ‘LISREL 8.5’ was used to test the hypothesis. The results indicated that implementing supply chain management methods through competitive advantage has an effect on improved organizational performance and implementing supply chain management methods has an effect on creating a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • performance improvement
  • Supply Chain Management
استدلر، ه. و کیلگر، ک. ( 1390 ). مدیریت زنجیرة تأمین. مترجمان: عسگری و زنجیرانی فراهانی ، چاپ
دوم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات... 85
حسینی، س.م. شیخی، ن. ( 1391 ). تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیرة تأمین در بهبود
:(10) عملکرد شرکت : مطالعة صنعت مواد غذایی ایران . مطالعا ت مدیری ت راهبرد ی، 3
.57 -31
حسینی، س. م.؛ محمدی، ا.؛ پیشوایی، م.س. ( 1389 ). راهبرد زنجیرة تأمین و انتخاب سامانة تولید .
.89-112 :(2) مطالعات مدیریت راهبردی، 1
حقیقت، ح. موسوی، ا. ( 1386 ). بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پی ش بینی
.63-82 :(47) بازده سهام. بررس یهای حسابداری و حسابرس ی، 14
رحمان سرشت، ح. افسر، ا. ( 1387 ). اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژی ها ی رقابتی و عملکرد زنجیر ة
.37-48 :(1) تأمین. نشریة مدیریت فناوری اطلاعات، 1
رهنورد، ف. ( 1381 ) .نقش مدیریت کیفیت در ایجاد مزیت رقابتی در عرصة اقتصاد نوین جهانی .
24 تیرماه. - سومین کنفرانس بی نالمللی مدیریت کیفیت، تهران، 26
زوکرمن، ا. ( 1390 ). مدیریت زنجیرة تأمین. ترجمه علی تقی زاده و بهرام صالحی، ویرایش سوم، شیراز:
نشر ترمه.
سایمونز، ر. ( 1385 ). نظا مهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی. مترجم: مجتبی اسد ی ،
تهران ،گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
سکاران ، اوما. ( 1388 ). رو شهای تحقیق در مدیری ت، مترجمان : صائبی و شیرازی ، مؤسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سینائی، ح. رشیدی زاده، ف. ( 1389 ). بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارز ش گذاری عایدات و
.31-46 :(59) فرصت های رشد آتی شرکت ها. بررسی های حسابداری و حسابرسی. 17
شاهرودی، ک. و عاشوری، س. ( 1392 ). تأثیر عوامل ساختاری زنجیرة تأمین. ماهنامة مهندسی مدیریت.
.56-63 :(53) 6
شاهرودی، ک. و صانعی، ف. ( 1390 ). مدیریت راهبرد صنعتی. رشت: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ضیائی، م.ص. روشندل، ط. محمدنژاد، م. ( 1390 ). ارزشیابی برنامه های آموزشی شرکت سایپا با استفاده
.81-106 :(3) از روش بازگشت سرمایه. پژوه شهای مدیریت منابع انسان ی، 1
فیضی، ط. ( 1386 ). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ نهم، تهران: دانشگاه پیام نور.
کرمپور، ع. شریفی، ک. و صفابخش، ش. ( 1391 ). ارائة مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر
منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کان ی غیرفلزی . مجل ة
.113 -128 :(12) مدیریت بازرگانی. 4
1). مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیا ت. ترجمه: داوری، دردانه. جلد اول ، نوری ، ح. رادفورد، ر. ( 381
تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
ی، دورة 6، شمارة 1، بهار 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 86
Agrell, P., Hatami, J., Marbini, A. (2013). Frontier-based performance analysis
models for supply chain management: State of the art and research directions.
Computers & Industrial Engineering, 66 (3): 567-583.
Amoako-gyampaha, K. Boye, S. (2001), operations strategy in an emerging
economy:the case of the ghanaian manufacturing industry, journal of
operations management, 19 (2001) :59–79.
Beamon, B.M. (1998). Supply Chain Management Analysis: Model & ethods.
International Journal of Production Economics, 55 (3): 281-294.
Bratić, D. (2011). Achieving A Competitive Advantage By Scm. Ibima Business
Review, Article Id 957583, DOI: 10.5171/2011.957583. http://www.
ibimapublishing.com/journals/IBIMABR/ibimabr.html.
Caniato, F., Golini, R., Kalchschmidt, M. (2013). The Effect of Global Supply
Chain Configuration on the Relationship between Supply Chain
Improvement Programs and Performance. International Journal of
Production Economics, 143 (2): 285–293.
Cao, M., Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborative
advantage and firm Performance. Journal of Operations Management, 29(3):
163–180.
Chen, CH. Huang, J. Hsiao, Y. (2010). Knowledge management and innovativeness:
the role of organizational climate and structure, international journal of
manpower, 31 (8):848-870.
Chow, W.S. Madu, C.N. Kuei, Ch. H. Lu, M.H. Lin, C. Tseng, H. (2008). Supply
Chain Management In The Us And Taiwan: An Empirical Study. Omega, 36
(5): 665– 679.
Cohn, S., Roussel, J. (2005). Strategic Supply Chain Management: Five Disciplines
for Top Performance. Mc Grew-Hill: New York.
Cooper, M.C., Lambert, D.M., Pagah, J.D. (1997). Supply Chain Management:
More than Aname for Logistics. The International Journal of Logistic
Management, 8 (1): 1-14.
Droge, C., Vickery, Sh. K., Jacobs, M.A. (2012). Does supply chain integration
mediate the relationships between product, process strategy and service
performance? An empirical study. International Journal of Production
Economics, 137(2): 250–262.
Estampe, D., Lamouri, S., Paris, J., Brahim-Djelloul, S. (2013). A framework for
analysing supply chain performance evaluation models. International Journal
of Production Economics, 142(2): 247–258.
Ezutah, U., Kuan, Y., Awaludin, M. (2011). Development of key performance
measures for the automobile green supply chain. Department of
Manufacturing and Industrial Engineering, Faculty of Mechanical
Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Skudai, Malaysia,
Resources, Conservation and Recycling, 55(6) :567–579.
تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات... 87
Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012).Contemporary performance
measurement systems: A review of their consequences and a framework for
research. Management Accounting Research, 23 (2): 79–19.
Gunasekaran, A. Lai, K. Cheng, T.C. (2008).Responsive Supply Chain a
competitive Strategy in a Network Ed Economy. The International Journal of
Management Science, 36(4): 549-564.
Hox, A.C., Majiuf, S.N. (1996).The Strategy Concept And Procces. 2nd New Jerki,
Pentice Hall.
Jie, F., Parton, K., Cox, R. (2007). Supply chain practice, supply chain performance
indicators and competitive advantage of Australian beef enterprises: a
conceptual framework. Australian agricultural resource economics society.
Conference (51st), February 13-16, Queenstown, New Zealand with number
10116. http://www.aares.info.
Jones, C. (1998). Moving beyond ERP: making the missing link Logistics Focus, 6
(7): 2-7.
Kim, S. W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain
integration on firm performance. The International Journal of Production
Economics, 119(2): 328-346.
Kim, S.W. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between
corporate competitive capability and supply chain operational capability.
International Journal of Operations & Production Management, 26(10):
1084-1107.
Koh, S.C.L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., Zaim, S. (2007). The impact
of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial
Management & Data Systems, 107 (1):103-124.
Laczynski, P., Artur, L. (2011). Supply Chain Management measurement and its
influence on Operational Performance. Journal of Operations and Supply
Chain Management, 4 (2): 56 – 70.
Li, S., Rao, S., Ragu-Nathan, T.S., Ragu-Nathan, B. (2005). Development and
validation of a measurement instrument for studying supply chain
management practices. Journal of Operations Management, 23(6): 618-641.
Li, S., Ragu-Nathanb, B., Ragu-Nathanb, T.S., Raob, S. (2006). The Impact of
Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and
Organizational Performance. The International Journal of Management
Science- Omega, 34: 107 – 124. www.elsevier.com/locate/omega.
Lin, H.F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical
study. International journal of manpower, 28 (3&4): 315-332.
Morgan, S., Narasimhan, R., Wang, C. (2007). Managing Beyond The Factory
Walls: Effects of 4 Types of Strategic Integration On Manufacturing Plant
Performance. Journal of Operations Management, 25(1):148-164.
Mzoughi, N., Bahri, N., Ghachem, M.S. (2008).Impact of supply chain management
and ERP on organizational performance and competitive advantages: Case of
ی، دورة 6، شمارة 1، بهار 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 88
Tunisian companies. Journal of Global Information Technology
Management, 11(3): 24-46.
Otto, A., Herbert, K. (2003). Does supply chain management really pay? Six
perspectives to measure the performance of managing a supply chain.
European Journal of Operational Research, 144(2): 306–320.
Ou, C.H., Liu, F.C., Hung, Y.C., Yen, D.C. (2010). A Structure Model of Supply
Chain Management on Firm Performance. International Journal of
Operations & Production Management, 30 (5): 526-545.
Porter, M.E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior
performance. New York: The Free Press.
Raduan, C. R., Jegak, U., Haslinda, A., Alimin, I. I. (2009). A Conceptual
Framework of the Relationship between Organizational Resources,
Capabilities, Systems, Competitive Advantage and Performance. Research
Journal of International Studies, (12): 45-58. ISSN 1453-212X.
Rhee, J., Park, B. Lee, D. (2010). Drivers of innovativeness and for performance
innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation.
Technovation, 30(1): 65–75.
Rondeau, P.J., Vonderembse, M.A., Ragu-Nathan, T.S. (2000). Exploring work
system practices for time-based manufacturers: their impact on competitive
advantage. Journal of Operations Management, 18(5): 509–529.
Tangen, S. (2004). Performance measurement: from philosophy to practice.
International Journal of Productivity and Performance Management, 53 (8):
726 - 737.
Teller, Ch., Kotzab, H., Grant, D. (2012). Improving the execution of supply chain
management in organizations. Int. J. Production Economics 140(2): 713–720.
Tracey, M., Lim, J.S., Vonderembse, M.A. (2005). The impact of supply chain
management capabilities on business performance. Supply Chain
Management: An international journal, 10(3):179-191.
Wagner, S.M., Grosse-Ruyken, P.T., Erhun, F. (2012). The Link Between Supply
Chain Fit And Financial Performance of the Firm. Journal of Operations
Management, 30 (4): 340–353.
Wicker, L., Bemon, M., Tempelar, S., Mena, C. (2009). Understanding the
relationship between time and cost to improve supply chain performance. The
International Journal product economics, 121(2): 641-65.
Zhang, Q., Cao, M. (2011). Supply chain collaboration: Impact on collaborative
advantage and firm Performance. Journal of Operations Management, 29(3):
163–180.