دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 665-910 
بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند

صفحه 709-730

10.22059/jibm.2014.51382

اکرم اقبالی؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی