دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 665-910 
3. بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند

صفحه 709-730

اکرم اقبالی؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی


11. شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

صفحه 867-887

مسعود کیماسی؛ سعید شیرکوند؛ علی گلرخ